مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، جلد ۱۵، شماره ۳۱، صفحات ۸۹-۱۱۲

عنوان فارسی تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر نگرش‌‌ جوانان به جُرم (در کانون اصلاح و تربیت کرج)
چکیده فارسی مقاله هدف از این مقاله، تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر نگرش‏‏ جوانان به جُرم برمبنای نظریه آیسک آیزن و مارتین فیشباین می‌باشد. برمبنای روش‌شناسی تحقیق با تکیه بر روش تحقیق پیمایشی و با استناد بر تکنیک مصاحبۀ کتبی (پرسشنامۀ محقق ساخته برمبنای طیف رنسیس لیکرت) سعی گردید با مراجعه به کانون اصلاح و تربیت استان البرز (به روش نمونه‌گیری متناسب با محیط تحقیق و برآورد حجم نمونه به ‌کمک جدول مورگان)، از تعداد 83 نفر جوانان (پسر) بزهکار با 73 نفر مصاحبه شود. براساس تحلیل رگرسیون چندگانه و معادلۀ مجذور رگرسیون، 55 درصد تغییر در نگرش‏‏ به جُرم، با تأثیرِ بهم پیوستۀ معاشرت‌های ترجیحی، محل جُرم و انگیزه مهاجرت، قابل تبیین است. لذا 30 درصد این مقدار مربوط به سهم (مثبت/ افزایش) معاشرت‌های ترجیحی، 17 درصد مربوط به سهم (مثبت/ همین شهر) محل جُرم، و 7 درصد مربوط به سهم (مثبت/ جمعی) انگیزه مهاجرت است. بنابراین با تأکید بر مکانیزم‌های جامعه‌پذیری (خانواده، مدرسه، گروه دوستان، سازمان‌ها و رسانه‌ها) و با ایجاد سرانۀ ورزشی، مکان‌های تفریحی، کتابخانه‌ها، فرهنگسراها، هئیت‌های مذهبی و آموزش‌های مناسب تبلیغاتی ازطریق بیلبوردها، مراکز خرید، پاساژها، و نظایر آن می‌توان به فرآیند پیشگیری از جُرم پرداخت. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Sociological Explanation of Effective Factors on the Youth Attitude to Crime (in Karaj Center of the Correcting and Training)
چکیده انگلیسی مقاله This paper is to explane Effective Factors on the Youth Attitude to Crime Sociologically and based on the theory of I. Ajzen  &  M. Fishbein (1980). Based on survey research methods and according to written interview techniques (based on Rensis Likert questionnaire), we tried to refere to Alborz Center of the Correcting and Training (Sampling method appropriate to the environment and estimate the sample size by the Morgan). Among 83 young people (boys) imprisoned, about 73 people were interviewed based on Multiple regression analysis and regression Square equation.As the result, it can be explained 55% change at attitudes to crime, with the impact of continued preferential interactions, Place of crime, and migration motives.Therefore, 30% of this amount is regarding the Share (positive /rising) of preferential interactions, 17% regarding the Share (positive /rising) of incidence of crime, and 7% regarding the Share (positive /Collective) of migration motives. So, with emphasis on mechanisms of socialization (Family, school, friends, organizations and the media) and with Creation of the Sports capital, Entertainment venues, libraries, Cultural centers, Religious communities and appropriate training Advertising through Billboards, shopping center, Malls, and so on,  we can prevent the process of crime. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی http://faslname.msy.gov.ir/article_143_d51a1d9fa44114267273914e45e3656d.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات