مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، جلد ۱۵، شماره ۳۱، صفحات ۹-۳۲

عنوان فارسی بررسی عوامل موثر بر انواع مخاطرات اجتماعی زندگی جوانان شهر تهران
چکیده فارسی مقاله تحقیق حاضر به انواع مخاطراتی که جوانان در عصرکنونی با آن مواجه هستند، پرداخته است. مخاطره به تصمیماتی که در لحظات ‏سرنوشت­ساز گرفته می­شود، اطلاق می­شود. مخاطرات اجتماعی از منظرهای مختلف مورد بررسی ‏قرار گرفت و از آن میان، دیدگاه آنتونی گیدنز و آلریش بک به­عنوان نظریه محوری انتخاب شد. مخاطره ‏اجتماعی، پیامد ناخواسته تصمیمات افراد است که در شرایط آگاهی و یا عدم آگاهی صورت می­گیرد. انواع مخاطراتی که جوانان در این دوران با آن رو به رو هستند، عبارت اند از: رفتارهای پرخطر، رفتارهای مجرمانه و خلاف قانون، مخاطرات اجتماعی و اقتصادی و مخاطرات مثبت. برخی از این مخاطرات، آثار سویی بر زندگی آنان دارند و برخی دیگر می­توانند زندگی آنان را متحول کنند. بدین­ترتیب، افراد با آگاهی ازانواع مخاطرات می­توانند واکنش مناسبی از خود نشان دهند. جمعیت نمونه پژوهش، 330 نفر از جوانان (18-30 ساله) دو منطقه شهر تهران بودند که اطلاعات لازم با استفاده از فن پیمایش و تکمیل پرسشنامه گردآوری شد و داده ها نیز بوسیله نرم افزار SPSS تحلیل گردیدند. نتایج نشان می­دهد متغیرهای بازاندیشی هویت ‏شخصی، جهانی­شدن و فردی شدن از ‏عوامل تاثیرگذار بر انواع مخاطرات اجتماعی هستند که تصمیم افراد تحت تاثیر این عوامل ممکن است به پیامدهای نامطلوبی منتهی می­گردد. بین متغیر بحران­های جهانی و انواع مخاطرات اجتماعی رابطه­ای مشاهده نشد. در مقابل مخاطرات منفی، مخاطراتی نیز وجود دارند که دارای پیامدهای مطلوب بر افراد هستند و می­توانند به­عنوان موتور پیشرفت و توسعه هر جامعه و کشوری درنظر گرفته شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که رابطه بین مخاطرات مثبت و جهانی­شدن معنادار می­باشد. همچنین، بین بازاندیشی هویت شخصی با مخاطرات مثبت رابطه معکوس وجود دارد. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Study on Affecting Factors on Types of Risk of youth Social Life
چکیده انگلیسی مقاله This research is to study the types of risks of young peoples, life in the present era. Risk is decisions that are taken at decisive moments. Risks were examined from different aspects. Then, social risks were chosen as the main theory. According to Ulrich Beck and Anthony Giddens, perspectives, social risk is the unintended consequence of decisions that takes place in conditions of awareness or non-awareness. Types of risks are high-risk behaviors, criminal behavior and illegal, social and economic risks and the risks of positive. Some of these risks have adverse effect on their lifes and against, some of these risks can change their lifes.Thus, if individuals are aware of the types of risks, they can show an appropriate response. Sample population was 330 young people (30-18 years old) in the city of Tehran, and data were collected using survey method through the technique of questionnaire. The data were analyzed by SPSS software. The results showed that the variables of personal identity reflexivity, globalization and individualisation are the affecting factors on types of social risks. Some factors likely influence people's decisions and lead to undesirable consequences. The significant relationship between the variable of global crises and the social risks were not observed. In contrast, negative risks are of desirable consequences on individuals and can be considered as the engine of progress and development for any society or country. The results indicated that the positive risks had significant relationship with variable of globalization. Also there were Inverse relationship between positive risks and variables of personal identity reflexivity.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی http://faslname.msy.gov.ir/article_139_163437e44c089b4bfa4d7382c98ce82b.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات