بررسی مسایل اجتماعی ایران، جلد ۱۰، شماره ۱، صفحات ۲۸۱-۳۱۱

عنوان فارسی فرایند مصرفی‌شدن آب شهری در تهران (ارائۀ نظریۀ داده‌بنیاد)
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر ناظر بر بازسازی پیامدهای معنایی دگرگونی فضایی زیرساخت­های شهر تهران در حوزۀ آب است که در چند دهۀ اخیر در ایران رخ داده است. در قرن گذشته، با اجرای برنامه‌های نوسازی دولت‌ها، ساخت سدها، انتقال آب از طریق لوله‌کشی به خانه­ها شاهد تغییر ساخت فضایی شهری، دگردیسی فرم طراحی فضای خانه‌ها، مناسبات اجتماعی میان شهروندان و به‌دنبال آن تغییرات سریع در باورها، ارزش‌ها و کنش‌های مردم در حوزۀ آب هستیم. برمبنای رویکرد کلاسیک، روش نظریۀ داده‌بنیاد (گلیزر، 1978) اطلاعات این تحقیق از طریق مصاحبه­های گروهی، انفرادی و عمیق گردآوری شده است. در این روش، یافته‌ها در سه مرحلۀ باز، گزینشی و نظری کدگذاری شده و روابط میان مقوله­ها در یک مدل تحلیلی، تا ظهور[1] یک نظریه برآمده از واقعیت محدود[2] ادامه یافته است. در این فرایند، هشت مقولۀ اصلی شامل دگرگونی‌های ساختاری و توسعۀ تکنولوژیک، فاصله‌اندازی اخلاقی، تولید انبوه و مصرف تجملی، تغییر ارزش‌های بهداشتی، دگرگونی ارزش‌های مرتبط با آب، خانه به‌مثابه یک کل تمام، فردگرایی/خصوصی شدن، نظارت مصرف‎گرایانه و یک مقولۀ مرکزی «فرایند مصرفی شدن» به‌دست‌آمد که دلالت بر کل روابط میان پدیده‌های دخیل در مسئله دارد. یافته­ها بیانگر سیر تغییرات در ارزش­ها، باورها و کنش­های مردم تهران در قبال آب و گسترش روزافزون مصارف شهری است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Process of Urban Water Consumption in Tehran: Presenting the Grounded Theory
چکیده انگلیسی مقاله This study surveys the semantic impacts of the spatial transformation of the Tehran city's water infrastructure in the recent decades. After governments modernization plans in the last century –including dams' construction, transferring water to the towns, and supplying it through plumbing to the houses- there were transformations and alterations in the urban space construction, the interiors of the homes, social relations between citizens. Following them, rapid changes in the water-related beliefs, values, and actions happened. Based on the classic method of Grounded Theory, the data of this study collected through in-depth individual and group interviews. According to this method, the collected data was coded in 3 phases (open, optional, and theoretical), and the relations between the categories were surveyed in an analytical model until the emergence of a theory based on limited reality. In this process, 8 general categories, including structural changes and technological development, Adiaphorization, mass production and luxury consumption, changing health values, transforming water-related values, house as a whole, individualization/ privatization, consumeristic supervision, and the main category entitled "process of consumption" was obtained. The last one shows the relations between all of the involved phenomena in this issue. The process mentioned above expresses the changes in the water-related values, beliefs, and actions of Tehranians and the increasing expansion of urban consumption.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله نیما بردیافر |
ایران، اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه علوم اجتماعی

وحید قاسمی |
استاد جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

عباس کاظمی |
استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

جبار رحمانی |
استادیار انسانشناسی فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی


نشانی اینترنتی https://ijsp.ut.ac.ir/article_76177_a18c1dbd01a51fc8d7731c37f47484c6.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/640/article-640-2417580.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات