بررسی مسایل اجتماعی ایران، جلد ۱۰، شماره ۱، صفحات ۲۴۱-۲۶۲

عنوان فارسی مطالعۀ جامعه‌شناختی ادراک از فساد اداری و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در جوامع با فرهنگ خاص‌گرایی (مورد مطالعه شهر خرم‌آباد)
چکیده فارسی مقاله در مطالعات جامعه­شناختی، پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای موضوع خاص­گرایی در جامعه مطرح شده است، اما رسوخ خاص­گرایی در نظام اداری تبدیل به طاعونی برای این نظام می­شود. این موضوع، که در جوامع طایفه­ای به خویشاوندگرایی نیز نامیده می­شود، یکی از ابعاد فساد اداری است و سبب تسریع در رشد سایر ابعاد فساد اداری می­شود. برداشت ذهنی شهروندان یا ادراک از میزان فساد اداری بیش از میزان عینی این نوع از فساد مهم است. برهمین‌اساس پژوهش حاضر به‌دنبال پاسخ به دو سؤال است. وضعیت ادراک شهروندان شهر خرم‌آباد به‎مثابه یک جامعۀ خاص­گرا از فساد اداری و ابعاد مختلف آن چگونه است؟ مهم‌ترین عوامل اجتماعی مرتبط با آن چیست؟ برای پاسخ به این دو سؤال اصلی و سؤالات فرعی مشتق از آن از رویکرد بی­سازمانی اجتماعی با تأکید بر دیدگاه­های نظری دورکیم، مرتون و پارسونز استفاده شده است. روش پژوهش پیمایش با تکنیک پرسش‌نامه و جمعیت نمونه 400 نفر می­باشد که با نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شده­اند. یافته­ها نشان می­دهد که بیش از نیمی از پاسخگویان معتقدند که میزان فساد اداری در شهر خرم‌آباد در سطح بالایی قرار دارد و ادراک حدود نیمی دیگر نیز در سطح متوسط می‌باشد. براساس یافته‌ها خویشاوندگرایی و سوءاستفاده از موقعیت اداری مهم‌ترین عوامل مرتبط با فساد هستند. میزان پایبندی دینی کارکنان ادارات، سرمایۀ اجتماعی آنها، نظارت اداری و شفافیت و پاسخگویی با ادراک شهروندان از فساد اداری رابطۀ معناداری دارند. دو متغیر نظارت اداری و سرمایۀ اجتماعی کارکنان بیش از سایر متغیرها واریانس ادراک از فساد اداری را تبیین می­کنند. گسترش ادراک شهروندان شهر خرم­آباد از فساد اداری، احتمال ارتکاب به این عمل را در صورت فراهم شدن موقعیت برای شهروندان افزایش می­دهد. چنین وضعیتی نمی­تواند دورنمای مناسبی از کارایی اداری را فراهم آورد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Sociological Study of the Perception of Corruption and Related Social Factors in Societies with a Culture of Nepotism: Study of Khorramabad
چکیده انگلیسی مقاله There have been many positive and negative consequences for nepotism in sociological studies, but the effect of nepotism in the administrative system has become a plague for it. Nepotism, which is one of the dimensions of corruption, accelerates the growth of other aspects of corruption. The perception of corruption is more important than the actual amount of corruption. Therefore, the present study seeks to answer two questions. 1) What is the situation of the citizens of Khorramabad about corruption and its different dimensions? 2) What are the most important social factors that affect it? The social disorganization approach has been used to answer these two fundamental questions and their subordinate questions. In this approach, the emphasis is on Durkheim, Merton, and Parsons. The research method is Survey with a questionnaire, and the sample is 400 people. The sampling method is cluster sampling. Findings show that more than half of the respondents believe that the level of corruption is high in Khorramabad, and About half of them have moderate corruption perceptions. Abuse of office position and nepotism are the most critical factors affecting corruption. The variables of the level of religious commitment of office staff, their social capital, administrative supervision, and transparency and accountability have a significant relationship with citizens' perception of corruption. The two variables of administrative supervision and employees' social capital explain the variance of perception of corruption more than other variables. Increasing citizens' perception of corruption in Khorramabad city increases the likelihood of corruption if the situation is provided to citizens. Such a situation cannot provide a reasonable prospect of administrative efficiency.Keywords: Perception of corruption, Khorramabad city, Social capital, Administrative supervision, nepotism.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله علیرضا کریمی |
استادیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

صلاح الدین قادری |
استادیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

الهام مرادی نژاد |
کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه خوارزمی


نشانی اینترنتی https://ijsp.ut.ac.ir/article_76175_306f267826d28c8430efb00fede129e5.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/640/article-640-2417578.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات