بررسی مسایل اجتماعی ایران، جلد ۱۰، شماره ۱، صفحات ۲۱۷-۲۴۰

عنوان فارسی مسمومیت دارویی عمدی به‌مثابه خودکشی: زمینه‌ها و پیامدهای اجتماعی
چکیده فارسی مقاله مطالعۀ حاضر باهدف بررسی زمینه­ها و پیامدهای اجتماعی مسمومیت­های دارویی عمدی در بین جوانان شهر پاکدشت انجام‌گرفته است. روش تحقق کیفی و تجزیه­وتحلیل داده­ها با روش داده‌بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام گرفت. نمونه‌گیری مبتنی بر نمونه­گیری هدفمند و نظری است. فرایند اشباع نظری با مصاحبۀ عمیق با 27 نفر از جوانان با تجربۀ مسمومیت دارویی عمدی مراجعه‌کننده به بیمارستان شهدای پاکدشت انجام ‌شده ­است. براساس یافته­های پژوهش، پدیدۀ محوری «ضعف هویت اثرگذار» است که ناشی از «حس­ رها ودگی، ضعف مرجعیّت اجتماعی و حس فرودستی اجتماعی» است.­ زمینه­های اجتماعی پدیدآورندۀ این پدیدۀ محوری در دو بعد، کلان و بین فردی، استخراج ‌شده است. در بعد کلان، این زمینه­ها عبارت‌اند از: «ضعف در انسجام­بخشی زمانی، فقر نسلی، پس­زدگی اجتماعی». در سطح بین فردی، زمینه­های اجتماعی شامل «کشش­های گروهی، میل جنسی تحقق‌نیافته، مرزهای خانوادگی ناپایدار و روابط نارس» هستند. برای پیامدهای اجتماعی، 19 مفهوم پایه استخراج شد که درنهایت، در قالب سه مقولۀ اصلی «تفکر انتقامی و جبرانی»، «گسست در سلامت اجتماعی» و «انگ و داغ اعتبار اجتماعی» سازمان‌دهی شدند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که جوانان پاکدشت در ساخت اجتماعی موجود انسجام و انطباق لازم را کسب نمی­کنند. این وضعیت ابتدا «یافتن معنا در جامعه، دوم حس داشتن یک تجربۀ مشترک با دیگران، سوم کارآمدی اجتماعی و عاملیت و درنهایت، حمایت اجتماعی» آنها را مختل ساخته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله جوانان، خودکشی، هویت اثرگذار، پاکدشت، مسمومیت دارویی عمدی،

عنوان انگلیسی Intentional drug poisoning as suicide: Social contexts and consequences
چکیده انگلیسی مقاله Drug poisoning as a high-risk behavior is one of the most common types of poisoning and is more prevalent among young people. Therefore, the present study aimed to investigate the social context and consequences of drug poisoning among the youth of Pakdasht city. The method of qualitative realization and analysis of data analysis was performed using the data method of Strauss and Corbin. "Targeted" and "theoretical" sampling were used. By performing 27 in-depth interviews with young people with experience of drug poisoning who have been referred to Pakdasht Shohada Hospital, theoretical saturation has been achieved. The pivotal phenomenon is the "weakness of effective identity" which is due to the "sense of abandonment, weakness of the social authority and the sense of social inferiority". The social contexts that created this pivotal phenomenon were extracted in two macro and interpersonal dimensions. On a macro scale, these areas are: On a macro scale, these areas are: "Weakness in temporal cohesion, generational poverty, social rejection." At the interpersonal level, social contexts include "group tensions, unfulfilled sexual desires, unstable family boundaries, and premature relationships." For societal implications, 19 basic concepts were extracted, which eventually were organized into three main categories: "revenge and compensatory thinking", "disruption in social health, and "stigma and labeling social prestige". The results of this study show that young people in Pakdasht do not achieve the necessary consistency in existing social development. This situation has disrupted their "first finding meaning in society, second, their sense of shared experience with others, third, social efficiency and agency, and finally, social support."
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ستار پروین |
دانشگاه علامه

ابراهیم اخلاصی |
دانشگاه علامه طباطبائی

سیدمهرداد نظری آدریانی |
علامه طباطبایی


نشانی اینترنتی https://ijsp.ut.ac.ir/article_76174_2e04960b1f3e0eaacff48e752d706d51.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/640/article-640-2417577.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات