بررسی مسایل اجتماعی ایران، جلد ۱۰، شماره ۱، صفحات ۱۶۷-۱۹۴

عنوان فارسی فهم مسئلۀ ازدواج در دوران کودکی از نگاه کودک-زنانِ ازدواج‌کردۀ خراسانی
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر در پی فهم مسئلۀ ازدواج در دوران کودکی و علل و زمینه­های آن از نگاه کودک-زنان ازدواج‌کرده است. برای رسیدن به هدف مذکور از روش تحلیل تماتیک استفاده شد. اطلاعات از میان کودک-زنانِ استان خراسان رضوی (شهرهای گناباد، بردسکن، تربت حیدریه و بجستان)، که در سنین کودکی ازدواج کرده بودند و هنوز هم زیر 18 سال داشتند، جمع­آوری شدند. درمجموع 41 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. در مرحلۀ کدگذاری باز 39 مفهوم به‌دست آمد که در قالب 27 زیرمقولۀ فرعی و 20 زیرمقولۀ اصلی دسته­بندی شدند. نهایتاً زیرمقوله­های اصلی تحقیق در قالب 7 عنوان اصلی مقوله­بندی شدند تا تصویری کلان از وضعیت مفهومی ازدواج دختران در دوران کودکی به‌دست آید. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که زمینه­های خانوادگی (خانوادۀ ترمیمی، نابسامان، از هم­گسیخته و غیره)، زمینه­های اجتماعی (ارزش­ها و نگرش­های اجتماعی)، زمینه­های فرهنگی، بافت مذهبی، ویژگی­های فردی (خواستگار و کودک-دختر)، زمینه­های اقتصادی و شرایط زیست محیطی از علل زمینه‌ساز برای ازدواج کودک-دختران به‌حساب می­آیند. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ازدواج کودکان، کودک-زنان، خانواده، خراسان رضوی،

عنوان انگلیسی Understanding the issue of marriage in childhood From the point of view of child-married women of Khorasan
چکیده انگلیسی مقاله  The present study seeks to understand child marriage and its causes and contexts from the perspective of child-women. The thematic analysis method was used to achieve this goal. We studied to the children-women of Khorasan Razavi province (Gonabad, Bardaskan, Torbat Heydariyeh, and Bajestan) who were married as children and were still under 18 years old. Some 41 people were interviewed. Interviews were conducted and coded. In the open coding phase, 39 concepts were obtained, which were classified in the form of 27 sub-categories and 20 main sub-categories. Finally, the main concepts of the research were categorized into seven main topics. The results of this study show that family backgrounds (restorative, disordered, broken family, etc.), social contexts (social values ​​and attitudes), cultural contexts, religious context, Individual characteristics (suitor and child-girl), economic background, and environmental conditions are among the underlying causes for child-girl marriage.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله افسانه کمالی |
دانشگاه الزهرا(س)0

خدیجه سفیری |
دانشگاه الزهرا

عهدیه اسدپور |
دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه الزهرا (س)


نشانی اینترنتی https://ijsp.ut.ac.ir/article_76172_e17ec67c7ed2ad679db4f4ca4ea5fae0.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/640/article-640-2417575.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات