بررسی مسایل اجتماعی ایران، جلد ۱۰، شماره ۱، صفحات ۱۱۹-۱۴۳

عنوان فارسی بررسی میزان تمایل به مهاجرت جوانان از استان خوزستان: مسائل متعاقب و عوامل زمینه‌ساز
چکیده فارسی مقاله مهاجرت، به‌عنوان یکی از عوامل اصلی پویایی جمعیت، سبب تحولات جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی مهمی در مبدأ و مقصد می‌شود. استان خوزستان ازنظر جابه‌جایی جمعیت در نیم‌قرن اخیر، با تغییرات زیادی روبرو بوده است؛ به­طوری­که بعد از استان تهران، بیشترین درصد مهاجران خارج‌شده را داشته است. این مطالعه به‌منظور شناخت تمایل به مهاجرت جوانان و عوامل مؤثر بر آن در استان خوزستان و با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی اجرا شده است. چارچوب نظری تحقیق با استفاده از نظریات جذب و دفع، نظریۀ سرمایۀ انسانی و نظریۀ محرومیت نسبی تدوین‌شده و مدل تجربی تحقیق با استفاده از آنها و تحقیقات تجربی پیشین پیشنهاد گردیده است. با استفاده از شیوۀ نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، 5 شهرستان انتخاب‌شده و تعداد 385 نفر از جوانان ساکن در استان به روش نمونه‌گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. اطلاعات موردنیاز با استفاده از پرسش‌نامه به‌دست‌آمده و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار آماری spss صورت گرفته است. نتایج نشان داد بالای 77 درصد جوانان، در صورت فراهم بودن شرایط و امکانات، تمایل دارند به مکانی ‌غیر از استان خوزستان مهاجرت نمایند. نگرش به دافعۀ مبدأ، نگرش به جاذبۀ مقصد، محرومیت نسبی و تحصیلات بر تمایل به مهاجرت جوانان استان خوزستان تأثیرگذار هستند. بیشترین درصد تغییرات تمایل به مهاجرت جوانان ناشی از عوامل دافعۀ منطقۀ مبدأ است که نشان‌دهندۀ اهمیت و مهم بودن عوامل دافعه در استان خوزستان نسبت به عوامل جاذبۀ سایر مناطق و احساس محرومیت نسبی در نزد جوانان استان خوزستان است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigation of rate of Youths Emigration tendency from Khuzestan Province: Subsequent Issues and underlie Factors
چکیده انگلیسی مقاله Migration as one of the main factors of population dynamics causes important demographic, social, and economic changes in origin and destination. Khuzestan province has undergone significant changes in terms of population movements in the recent half-century, with the highest percentage of immigrants after Tehran. This study is carried out to determine the youth's tendency to migration and its effective factors in Khuzestan province using a descriptive-analytical method. The theoretical framework of the research is based on theories of attraction and exclusion, the theory of human capital, and the theory of relative deprivation. By using them and previous empirical studies, the empirical model of research has been proposed. Using a multistage cluster sampling method, 385 youths in the province were selected by random sampling method. The required information was obtained using a questionnaire, and Data analysis was performed by SPSS statistical software. The results showed that more than 77% of the youth- if the conditions are available- tend to migrate to a place other than Khuzestan province. Attitudes toward origin repulsion, attitude towards destination attractions, relative deprivation, and education influence the youth's tendency to migrate in Khuzestan province. The highest percentage of changes in the tendency to youth's migration has been attributed to the repulsive factors of the origin area, which indicates the importance of repulsive factors in Khuzestan province than the attraction factors of other regions, and the relative deprivation feeling among youth in Khuzestan province.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله داود شهپری ثانی |
کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران

محمد میرزایی |
استاد گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران

حسین محمودیان |
دانشیار گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی https://ijsp.ut.ac.ir/article_76170_1f5f4a534d4bc811e7713fd43e1a6769.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/640/article-640-2417573.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات