راهبرد اقتصادی، جلد ۸، شماره ۳۱، صفحات ۱۷۹-۲۰۲

عنوان فارسی تأثیر اعتماد به مقام پولی بر اثرگذاری سیاست پولی
چکیده فارسی مقاله «اعتماد به مقام پولی» یکی از مهم‌ترین عوامل نهادی تعیین‌کننده اثرگذاری سیاست‌های پولی است. از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی اعتماد به مقام پولی در کوتاه‌مدت باعث کاهش انتظارات تورمی و در بلندمدت موجب اجرای اصلاحات ساختاری با منافع بلندمدت خواهد شد که در نتیجه آن رشد اقتصادی افزایش و تورم کاهش می‌یابد. پژوهش حاضر تلاش کرده است با «الگوسازی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی» اثر اعتماد به مقام پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی کند. نتایج حاصل از الگو نشان داده است که بهبود در اعتماد به مقام پولی از طریق اثرگذاری بر انتظارات عامل‌های اقتصادی و کاهش انتظارات (قیمتی) باعث افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال شده، موجبات رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. همچنین با سناریوسازی الگو و لحاظ سطوح مختلف اعتماد مشخص شده است که بهبود سطح اعتماد باعث تقویت اثر تکانه‌ها بر متغیرهای اقتصادی می‌شود؛ به عبارت ‌دیگر افزایش اعتماد به مقام پولی حساسیت عامل‌های اقتصادی را نسبت به ریسک کاهش داده و موجب جذب بیشتر پول به بخش مولد اقتصاد شده است که در نتیجه آن، اثر تکانه‌ها همانند تکانه پول بر رشد اقتصادی تقویت می‌شود. از این‌رو تلاش سیاست‌گذاران برای بازسازی و افزایش سطح اعتماد به مقام پولی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اعتماد، مقام پولی، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، اقتصاد ایران،

عنوان انگلیسی The effect of Trusting Monetary Authority on the Impact of Monetary Policy
چکیده انگلیسی مقاله One of the most important institutional factors determining the effectiveness of monetary policy is trust in the monetary authority. Trust in the monetary authority from the perspective of economic policy in the short run will lower inflation expectations and in the long run will lead to long-term structural reforms that will increase economic growth and reduce inflation. In this regard, this study attempts to model the effect of trust in monetary authority on macroeconomic variables by modeling a dynamic stochastic general equilibrium model. The results of the model show that improvement in trust to monetary authority by affecting the expectations of economic agents and lowering the (price) expectations increases investment and employment and provides economic growth. Also, by Scenario in the model and considering different levels of trust, it was found that improving the level of trust enhances the impact of shocks on economic variables. In other words, increasing in trust to the monetary authority reduces the response of economic agents to the risk and thus makes money more attractive to the productive sector, thereby enhancing the effect of shocks such as monetary shocks on economic growth. Therefore, policymakers' efforts to rebuild and raise trust in monetary authority can help improve economic conditions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله هادی کشاورز |
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه خلیج‌فارس

حجت پارسا |
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه خلیج‌فارس


نشانی اینترنتی http://econrahbord.csr.ir/article_107510_ae7099f027323f241497eaaff3b6d7e8.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/827/article-827-2416553.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات