راهبرد اقتصادی، جلد ۸، شماره ۳۱، صفحات ۱۴۹-۱۷۸

عنوان فارسی بررسی تأثیر مالیات بر درآمد محلی و مالیات بر فروش محلی بر ضریب جینی با توجه به اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای منتخب)
چکیده فارسی مقاله امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به علت کارایی و مزیت‌های «مالیات‌ محلی» از آن به‌عنوان «پایه مالیاتی موجه و پایدار» نام برده می‌شود. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می‌کنند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که ساکنان محلی از مزایای جمعی آن‌ها بهره می‌برند. این مالیات مشابه مالیات‌های ملی، مسائل توزیع درآمد را در بر دارد. با توجه به اهمیت این موضوع و در راستای اعمال سیاست‌های اقتصادی خردمندانه در جهت متعادل نمودن توزیع درآمد، هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر مالیات‌ بر درآمد و مالیات بر فروش محلی بر توزیع درآمد با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. تجزیه‌وتحلیل در این مطالعه بر مبنای روش اقتصاد‌سنجی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) انجام‌ شده است و به این ترتیب 12 کشور منتخب «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» (OECD) که مالیات محلی در آن‌ها اعمال گشته، طی سال‌های 2004 تا 2014 مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج نشان داده است که با افزایش مالیات بر درآمد محلی و رشد تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی کاهش می‌یابد؛ در نتیجه نابرابری درآمد، کمتر می‌شود، اما با افزایش مالیات بر فروش محلی و تورم، ضریب جینی افزایش یافته، نابرابری درآمد بیشتر می‌گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigating the Effect of Local Income Tax and Iocal Sales Tax On Gini Coefficient According to The Impact of Macroeconomic Variables (Case Study: Selected Countries)
چکیده انگلیسی مقاله Today, in many parts of the world, local taxes are considered to be a just and stable tax base because of their efficiency and benefits. Local tax is a tax that is determined by local authorities at a rate or base, and its role is to provide credit for services whose collective benefits are exploited by local residents. This tax, like national taxes, covers income distribution issues. Similar to national taxes, it involves the problem of income distribution. Given the importance of this issue and in pursuit of rational economic policies to balance income distribution, the main purpose of this study is to investigate the effect of local income tax and local sales tax on income distribution with emphasis on macroeconomic variables.. In this study, econometric-based analysis using GMM method, 12 selected OECD countries include Austria, Denmark, Finland, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Turkey, the United Kingdom. Locally they have been studied from 2004 to 2014. The results show that with the increase in local income tax and GDP growth, the Gini coefficient decreases as a result of income inequality, but with the increase in local sales tax and inflation, the Gini coefficient increases and income inequality increases.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مژگان رفعت میلانی |
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

جمشید پژویان |
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه اقتصاد، تهران، ایران

سید شمس الدین حسینی |
استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی، گروه اقتصاد، تهران، ایران

فرهاد غفاری |
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه اقتصاد، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://econrahbord.csr.ir/article_107509_55a8affd850408828a398cea5ab37feb.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/827/article-827-2416552.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات