راهبرد اقتصادی، جلد ۸، شماره ۳۱، صفحات ۷۹-۱۱۵

عنوان فارسی اثرات مداخله بانک مرکزی در بازار ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
چکیده فارسی مقاله هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست مداخله بانک مرکزی ایران در بازار ارز بر متغیرهای کلان افتصادی است. مداخلات ارزی بانک مرکزی هرگونه خرید و فروش دارایی های خارجی در مقابل دارایی های داخلی در بازاراست. این مداخله تنها به یک نظام پولی مربوط نمی شود و می تواند در تمام نظام های پولی انجام شود. اما شکل مداخله به وضعیت نظام پولی و ارزی کشور بستگی دارد. در مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات اقتصاد کلان سیاست مداخله از اطلاعات سری زمانی 1396-1368 مبتنی بر فراوانی فصلی از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شده است. بر مبنای نتایج به دست آمده شوک های وارد شده از ناحیه نرخ ارز و ذخایر ارزی بیانگر این موضوع بود که متغیرهای رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری در کوتاه مدت کاهش اما متغیرهای نرخ تورم، هزینه نهائی تولید و نرخ بهره اسمی افزایش یافته است. به عبارت دیگرمداخله بانک مرکزی در بازار ارزهزینه های سنگینی برای اقتصاد کلان به همراه داشته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مداخله بازار ارز، ذخایر ارزی، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)،

عنوان انگلیسی The Foreign Exchange Intervention Impact on Macroeconomic Variables in Iran: DSGE Approach
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this paper is to examine the effects of the Iranian central bank intervention policy on the macroeconomic variables. Foreign exchange intervention is every buying and selling foreign assets against domestic assets in the exchange market. This intervention is not limited to a single monetary regime and can be implemented in all monetary regimes. But the form of intervention depends on the state of the monetary and exchange regime of a country. To investigate the effects of the intervention policy on the macroeconomic variables, the dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model has been used, based on seasonal frequency data from 1989-2017. According to the results of the shocks from the exchange rate and foreign exchange reserves, the variables of economic growth, consumption, investment decreased in a short run but inflation rate variables, final production costs and nominal interest rates increased. In other words, the intervention of the central bank in the exchange market has higher costs of the macro economy.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عبدالحمید سعادت نژاد |
دانشگاه آزاد اسلامی یزددانشکده حسابداری، مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی یزد،یزد، ایران

زهره طباطبائی نسب |
ا ستادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

سید یحیی ابطحی |
استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

محمدعلی دهقان تفتی |
استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران


نشانی اینترنتی http://econrahbord.csr.ir/article_107507_0a0abc2d80f75a0de3a82392e30d71b6.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/827/article-827-2416550.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات