اندیشه نوین دینی، جلد ۱۶، شماره ۶۰، صفحات ۷-۰

عنوان فارسی کیفیت رجعت از دیدگاه آیت الله شاه آبادی
چکیده فارسی مقاله دیدگاه های رفیعی قزوینی و شاه آبادی در مساله رجعت، فلسفی و مستند به آرای حکمت متعالیه ملاصدرا است. این مقاله با روش پژ‍وهش توصیفی- تحلیلی به این مساله پرداخته که کیفیت رجعت با کدام بدن و به چه نحوی صورت می گیرد؟ یافته های تحقیق نشان می دهد بر اساس نظر مشهور که رفیعی قزوینی باور دارد کیفیت رجعت با رجعت بدن عنصری تحقق می یابد. بنا به نظر رفیعی قزوینی تحقق آثار وجودی معصومین در استکمال نفوس اگر با بدن عنصری صورت نگیرد لازمه اش قسر خواهد بود اما شاه آبادی بر این باور است که رجعت با بدن مادی صورت نمی گیرد بلکه با بدن بزرخی است و انسان ها با حواس مطلق نه مقید خود ، قادر به رویت این ابدان برزخی هستند. شاه ابادی با مبناقرار دادن دو گزاره عینیت قرآن علمی و عترت و نیز تکیه بر سه صفت فیض، قدرت و هدایت می کوشد به اثبات برزخی بودن رجعت بپردازد.    
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رجعت، کیفیت رجعت، شاه آبادی، رفیعی قزوینی، رشحات البحار

عنوان انگلیسی The Quality of Rijat from Shah Abadi`s View
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله بهزاد محمدی | Behzad Mohammadi
دانشگاه آزاد اسلامی

میثم امانی | Meisam Amani
دانشگاه آزاد اسلامی


نشانی اینترنتی http://andishe.maaref.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-860-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده کلام جدید
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات