اندیشه نوین دینی، جلد ۱۶، شماره ۶۰، صفحات ۳-۰

عنوان فارسی تبیین مساله دعا از نظر فخر رازی با توجه به اهم مبانی انسان شناسی او
چکیده فارسی مقاله در تبیین مساله دعا از نظر  فخررازی، نباید مبانی انسان شناسی وی را نادیده گرفت. جبر و اختیار ، تجرد نفس و کمال انسان  اهم مبانی­ انسان شناسی هستند که تبیین مساله دعا را تحت تأثیر قرار می­دهند. بنا بر اینکه فخر را در این مسائل مهم انسان شناسی صاحب چه اندیشه ای بدانیم، تحلیل مساله دعا متفاوت خواهد شد. این پژوهش با روش تحلیلی و استنادی در پی تبیین مساله دعا از نظر فخررازی مبتنی بر  اهم مبانی انسان شناسی ایشان است. یافته های تحقیق نشان می دهد؛ علی رغم تشتت آراء فخر در این مسائل، قول به اختیار و تجرد نفس ارجح است و می بایست بر اساس آن مساله دعا  تبیین گردد. هم چنین نگرش جامع فخر به کمال انسان و بررسی  از زوایای مختلف نیز تاثیر بسزایی در تفسیر دعا دارد. در این نوشتار با توجه به این مبانی انسان شناسی فخر رازی،  مسأله دعا تبیین  شده است.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فخر رازی، انسان شناسی، دعا، جبر ، اختیار، کمال، تجرد نفس.

عنوان انگلیسی An Explanation of the Problem of Prayer as Viewed by Fakhr Razi with Regard to His Most Notable Anthropological Foundations
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مروه دولت آبادی | Morvah Dowlatabadi
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

عین الله خادمی | Einollah Khademi
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی


نشانی اینترنتی http://andishe.maaref.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-959-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده کلام قدیم
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات