مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل، جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۲۲۹-۲۵۲

عنوان فارسی تأثیر نظامی‌گری بر رشد اقتصادی دوران پهلوی (۱۳۵۷-۱۳۳۲)؛ یک بررسی تاریخی
چکیده فارسی مقاله در مقاله حاضر، تأثیرتاریخی نظامی‌گری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1357-1332 بر اساس خاطرات کارگزاران حکومت پهلوی بررسی می‌شود. مسئله اصلی تحقیق این است که مخارج نظامی دوران پهلوی دوم چگونه بر رشد اقتصادی ایران تأثیرگذاشت؟ بنابر فرضیه تحقیق، در طول برنامه دوم عمرانی، هزینه‌های نظامی که علاوه بر درآمد ناکافی نفت، از کمک‌های بلاعوض خارجی به دست می‌آمد باعث اتلاف اندک منابع مالی کشور شد و در طول سه برنامه عمرانی بعدی که درآمد نفت رو به بهبود نهاد، هزینه‌های نظامی باعث انحراف منابع مالی شد و بر رشد اقتصادی ایران تأثیر منفی گذاشت. نتایج این تحقیق که با شیوه‌ای توصیفی و تحلیلی و بر اساس منابع دست اول یعنی خاطرات کارگزاران پهلوی به انجام رسیده است، نشان می‌دهد که نظامی‌گری با تأثیر بر دو مؤلفه سرمایه مالی و سرمایه انسانی رشد اقتصادی ایران را که در سال‌های دهه 40 و 50 به رقم قابل توجهی رسیده بود، دچار آسیب و انحراف کرد و بر روند رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رشد اقتصادی، نظامی‌گری، کارگزاران پهلوی، بررسی تاریخی،

عنوان انگلیسی The Impact of Militarism On the Economy Growth of Pahlavi Regime (1953-1979); A Historical Research
چکیده انگلیسی مقاله In the present article, the historical impact of militarization on Iran's economic growth from 1973 to 1979 is examined based on the memories of Pahlavi government agents and staffs. The main question is how the Second Pahlavi military spending affect Iran's economic growth in a negative way. According to the research hypothesis and during the second construction Programme, the military expenditures, which in addition to insufficient oil revenues from foreign grants has decreased, caused a small waste of the country's financial resources. Military spending has devastated financial resources during the three subsequent development Programme with the improved oil revenues and these spending has negatively affected Iran's economic growth. The results of this research which is written in an analytical and descriptive method and has used the first-hand sources – Pahlavi staffer memories – show that militarism influenced on two components of economy, investment in human and financial asset caused deviation on economic growth which reached significantly in the decades od 40 and 50 and had a negative effect on the economic growth.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله رحیم عابدینی |
دانشجوی دکترای انقلاب اسلامی، گروه تاریخ و ایرانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ابوالحسن فیاض انوش |
دانشیار گروه تاریخ و ایرانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

مرتضی دهقان نژاد |
استاد گروه تاریخ و ایرانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.


نشانی اینترنتی https://ipes.razi.ac.ir/article_1386_77af92ad8e6f24999a5f52a52bb6b0be.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/2133/article-2133-2415560.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات