آموزش علوم دریایی، جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۱۴۱-۱۵۲

عنوان فارسی بررسی رابطه بین حرفه‌گرایی با تعالی عملکرد کارکنان با نقش واسطه‌ای ارزش‌های اخلاقی در دانشکده‌های علوم و فنون دریایی
چکیده فارسی مقاله یکی از مهم‌ترین اهداف مدیران سازمان‌ها دست‌یابی به کمال و تعالی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای ارزش‌های اخلاقی در رابطه بین حرفه‌گرایی و تعالی عملکرد کارکنان در دانشکده‌های علوم و فنون دریایی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایش است. جامعه آماری تحقیق، تمامی کارکنان دانشکده‌های علوم و فنون دریایی بودند که با روش هومن (2015) نمونه‌ای به حجم 200 نفر، به صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی، انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه‌های استاندارد ارزش‌های اخلاقی، حرفه‌گرایی و تعالی عملکرد بودند. جهت تجزیه‌ و‌ تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و روش تحلیل مسیر بر اساس پیشنهاد بارون و کنی با کمک نرم‌افزار SPSS و Amos استفاده گردید. بر اساس نتایج تحقیق، سازه‌های پژوهش در سطح رضایت‌بخش بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین حرفه‌گرایی با ارزش‌های اخلاقی و تعالی عملکرد کارکنان رابطه مستقیم، مثبت و معنی‌داری برقرار بوده و رابطه مثبت و معنی‌داری بین ارزش‌های اخلاقی و تعالی عملکرد کارکنان وجود داشت. همچنین مشخص شد ارزش‌های اخلاقی در تاثیرگذاری حرفه‌گرایی بر تعالی عملکرد کارکنان در دانشکده‌های علوم و فنون دریایی نقش واسطه‌ای دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigating the Relationship between Professionalism with Staff' Performance Excellence and the Mediating Role of Ethical Values in the Faculties of Marine Science and Technology
چکیده انگلیسی مقاله One of the most important goals of organization managers is to achieve perfection. The purpose of this study was to investigate the mediating role of ethical values in the relationship between professionalism and Staff performance excellence in School of Marine Science and Technology. This research is applied in terms of purpose, and in terms of research method is descriptive and of type of scrolling. The statistical population of the study was all Staff of School of Marine Science and Technology, which were selected by random sampling method using Human method (2015). The research instruments were standard questionnaires of ethical values, professionalism and performance excellence. The data were analyzed using SPSS and Amos software using structural equation modeling and path analysis method based on the proposed Baron and Kenny. Based on the results of the research, the research structures were satisfactory. Findings showed that there was a positive, positive relationship between professionalism and ethical values and Staff' performance excellence. There was a positive and significant relationship between ethical values and Staff excellence. It was also found that ethical values in the influence of professionalism on the excellence of Staff in School of Marine Science and Technology have an editorial role.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله خیراله سربلند |
گروه مدیریت، واحد پارس‌آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس‌آباد مغان، ایران.


نشانی اینترنتی http://rmt.iranjournals.ir/article_38403_2d133683b89a5a0287e4aca3ad1f5349.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/2121/article-2121-2415537.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات