آموزش علوم دریایی، جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۱۱۹-۱۴۰

عنوان فارسی طراحی الگوی استراتژی‌های توسعه‌ی منابع‌انسانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران
چکیده فارسی مقاله هدف این پژوهش طراحی مدل استراتژی‌های توسعه‌ی منابع‌انسانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران می‌باشد. روش شناسی این پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) می‌باشد. اعضای جامعه هدف در بخش کیفی تعداد 13 نفر از خبرگان مدیریت منابع‌انسانی و آموزش سازمان نیروی دریایی ارتش بودند، که 10 نفر از این افراد در ارزیابی انتقادی (CASP) به منظور تعیین مرتبط ترین تحقیق‌ها در گام اول با محقق مشارکت نمودند و در گام دوم هر 13 نفر به عنوان اعضای پانل چک لیست‌های تدوین شده به وسیله محقق را به منظور تعیین مهمترین شاخص‌های استراتژی‌های منابع‌انسانی ارزیابی نمودند. اعضای جامعه‌ی هدف در بخش کمی‌نیز شامل 128 نفر از افسران سازمان نیروی دریایی ارتش بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل پژوهش در بخش کیفی از روش ارزیابی انتقادی بر اساس مقیاس 50 امتیازی و تحلیل دلفی استفاده شد و در بخش کمی‌از برازش مدل به وسیله‌ی نرم افزار آموس استفاده گردید. نتایج پژوهش در بخش کیفی 3 مولفه اصلی شامل استراتژی‌های ساختاری، ارزشی و فراسازمانی و 9 مولفه فرعی و 29 شاخص را تایید نمودند و در بخش کمی‌نتایج مشخص ساخت مدل طراحی شده بخوبی از نظر معیار‌های آماری مورد تایید است و ارتباط تمامی‌مولفه‌های اصلی و فرعی در دامنه 96/1 تا 96/1- مورد تایید هستند. بر اساس این نتایج مشخص گردید، مدل طراحی شده می‌تواند به عنوان استراتژی‌های آتی توسعه منابع‌انسانی مورد استفاده‌ی سازمان نیروی دریایی ارتش قرار گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Design of HR Development Strategies Model of the Navy of the Army of the Islamic Republic of Iran
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this research is Design of HR Strategies Development Strategies Model of the Navy of the Army of the Islamic Republic of Iran. The research is mix methodology. The members of the statistical community in the qualitative section were 13 human resource management personnel of the Naval Army, 10 of whom participated in the Critical Appraisal Skills Program (CASP) in order to determine the most relevant research in the first step with the researcher In the second step, every 13 people evaluated the panel as checklist by the researcher to determine the most important indicators of human resources strategies. The members of the statistical community in the small part also included 128 Army Navy managers who were selected through simple random sampling. In order to analyze the research in the qualitative section, a Critical Appraisal Skills Program was used based on the scale of 50 points and Delphi Analysis. In the quantitative part, the fit of the model was used by Amos software. The results of the research in the qualitative section confirmed the three main components including structural, value and Extra-organization strategies, and 9 sub-components and 29 indicators. In the small part of the results, the design of the designed model is well-established in terms of statistical criteria and the relevance of all the main components and sub-components in the range of 1.96 to -1.96 is confirmed. Based on these results, the designed model can be used as the future HRD strategies used by the Navy.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد یزدان شناس |
دانشجوی دکتری گروه مدیریت، واحد خوراسگان دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

مهربان هادی پیکانی |
استادیار گروه مدیریت، واحد خوراسگان دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

آذر قلی زاده |
استادیار گروه مدیریت، واحد خوراسگان دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://rmt.iranjournals.ir/article_33985_253fdca2eab3b63bba8cb71d3cfbb038.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/2121/article-2121-2415536.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات