آموزش علوم دریایی، جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۸۳-۹۲

عنوان فارسی نقش فضیلت سازمانی بر عملکردشغلی کارکنان دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی
چکیده فارسی مقاله چکیده هدف اصلی پژوهش بررسی نقش فضیلت سازمانی بر عملکرد کارکنان دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی نوشهر می‌باشد. این پژوهش برحسب هدف از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی و از گروه پیمایش، همبستگی است .ابزار گردآوری پرسشنامه استاندارد فضیلت کامرون و همکاران (2004) و پرسشنامه عملکرد سازمانی شریف آبادی و همکاران (1390) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل که دارای سمت سازمانی بوده و در دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی نوشهر مشغول فعالیت بودند را شامل می‌شود تعداد کل کارکنان 230و نمونه آماری براساس جدول کرجسی مورگان 140 نفر انتخاب شده اند. تحلیل داده‌ها با آزمون رگرسیون صورت گرفته است. نتایج حاکی ار آن است که خوش‌بینی بر عملکرد شغلی کارکنان (645/0) تاثیر دارد. همچنین اعتماد (725/0)، شفقت (648/0)، صداقت(871/0) و بخشش (878/0) بر عملکرد شغلی کارکنان بر دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی نوشهر تاثیر دارد. در نتیجه فضیلت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی نوشهر تاثیرگذار است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فضیلت سازمانی، عملکرد شغلی، نیروی دریایی،

عنوان انگلیسی The Role of Organizational Virtue on Occupational Performance of Naval University Imam Khomeini University staff
چکیده انگلیسی مقاله AbstractThe main objective of this research is to investigate the role of organizational virtue on the performance of staff members of Imam Khomeini University Naval Force Navy. This research is correlated according to the purpose of the applied type and according to the data collection method. Descriptive and survey group is correlated. Cameron et al. (2004) and the organizational performance questionnaire of Sharif Abadi and colleagues (2011) have been used. . The statistical population of this research includes all employed employees who have an organizational aspect and were involved in the Navy's Naval Imam Khomeini University. The total number of employees was 230 and the sample was 140 according to Morgan's table of 140 people. Data analysis was done by regression test. The results indicate that goodness affects employees' job performance (0.654). Also, trust (0.725), compassion (0.648), integrity (0.8871) and forgiveness (0.887) have an impact on employees' job performance on Imam Khomeini University of Navas Navy. As a result, organizational virtue is effective on the job performance of staff members at Imam Khomeini University Naval Force Navy.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حسینعلی تقی پور |
دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

ابوطالب مطلبی ورکانی |
استادیار وعضو هیات علمی دانشگاه امام خمینی(ره)


نشانی اینترنتی http://rmt.iranjournals.ir/article_39672_b356c1cb330683e18705d9f83e8a4a15.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/2121/article-2121-2415533.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات