آموزش علوم دریایی، جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۶۹-۸۲

عنوان فارسی تبیین جایگاه مراکز رشد پایدار در دانشگاه‌های نظامی
چکیده فارسی مقاله اخیرا" توجه ویژه‌ای به ارتباطات انکوباتورها و پارک‌های علم و فناوری با دانشگاه‌های علوم نظامی می‌شود. در همین راستا انکوبارتورهای پایدار مقوله‌ای جدید بوده که محقق به بررسی جایگاه انکوباتورهای پایدار در دانشگاه‌های علوم نظامی پرداخته است. به عبارتی مسأله اصلی محقق مؤلفه‌های اصلی انکوباتورهای پادار در دانشگاه‌های نظامی سئوال اصلی محقق بوده است. جهت نیل به این منظور، از روش تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده گردید؛ در بخش کیفی از رویکرد تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار استفاده شده است. منابع مورد استفاده، مصاحبه با 10 نفر از اساتید تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های نظامی (داعا: دافوس و دانشگاه‌های افسری آجا) در حوزه انکوباتورها بود، که با مرور چندباره و تحلیل مصاحبه‌های مکتوب شده، مؤلفه‌های انکوباتور پایدار در دانشگاه‌های نظامی شناسایی شدند. 60 واحد معنایی استخراج شدند که در قالب 13 رمز دسته‌بندی شدند. در بخش کمی تحقیق در قالب روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته دیدگاه‌های 280 نفر از دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های نظامی که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده بودند، گردآوری و سپس داده ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) ، تجزیه و تحلیل و مؤلفه‌های انکوباتور پایدار و ملاک‌های مرتبط با هر یک از آنها اولویت بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه الزام آموزشی و پژوهشی پایدار با وزن نسبی 0/3 بیشترین اهمیت را در انکوباتور پایدار دانشگاه‌های نظامی دارد. و بعد از آن به ترتیب مؤلفه‌های الزام منابع پایدار با 18/ . و الزام مدیریتی پایدار با وزن نسبی 14/. قرار دارند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مراکز رشد پایدار، دانشگاه نظامی، توسعه پایدار،

عنوان انگلیسی Explain the status of sustainable incubators in the Military university
چکیده انگلیسی مقاله Recently, "special attention has been paid to the role of incubators and science and technology parks in the Military university. In this regard, sustainable incubators are a new category that the researcher aimed at developing among academics, researchers and companies Knowledge based on the status of stable incubators has been studied. In this paper, key indicators of sustainable incubators. To this end, exploratory hybrid research method has been used; In the qualitative section, the qualitative content analysis approach has been used The interview was conducted with 10 expert professors in the field of incubators. By repeated review and analysis of written interviews, stable incubator components were identified in the development of social capital. 60 semantic units were extracted in the form of a 13 code In a small part of the study, a descriptive-survey method was used and a researcher-made questionnaire was used to survey the views of 280 graduate students of Mazandaran universities who were selected by simple random sampling method. Data were then compiled using the Analytical Hierarchy Process (AHP) process, analysis and component The results of this study showed that the component of the mandatory educational and research commitment with a relative weight of 0/3 is most important in the incubator for the development of social capital. Afterwards, the components of the requirement for sustainable resources are arranged, respectively. And a sustainable management requirement with a relative weight of 14 /. Are located.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله علیرضا عالی پور |
استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، نوشهر، ایران


نشانی اینترنتی http://rmt.iranjournals.ir/article_39671_b90f63fd1c3497441571903528dba4f5.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/2121/article-2121-2415532.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات