آموزش علوم دریایی، جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۳۱-۴۷

عنوان فارسی واکاوی راهکارهای بهبود ارتباط صنایع و موسسات آموزش عالی: نظریه ای داده بنیاد
چکیده فارسی مقاله دانشگاه ها و صنایع نقش مهمی را در رشد یکدیگر و همچنین، توسعه و پیشرفت کشورها ایفا می‌کنند از این رو پژوهش حاضر با رویکردی تفسیرگرایانه راهکارهای بهبود ارتباط بین صنایع و موسسات آموزش عالی را از نگاه مدیران صنایع و اساتید دانشگاه شناسایی کرده است. رویکرد پژوهشی به کاربرد شده از نوع روش شناسی کیفی می باشد و از روش مردم نگاری برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. داده های این پژوهش با استفاده از روش مشاهده مشارکتی، تکنیک مصاحبه نیمه ساختار و تحلیل اسناد جمع آوری شده و سپس با استفاده از تکنیک مثلث سازی ترکیب شده اند. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش از نوع نمونه گیری معیار- هدفمند است و با استفاده از شاخص اشباع نظری تعداد 15تن از اساتید دانشگاه و 10 نفر از مدیران صنایع به عنوان نمونه پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. نگرش و دیدگاه آنها نسبت به راهکارهای بهبود ارتباط بین صنعت و دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. یافته های اصلی این پژوهش با استفاده از نظریه زمینه ای شامل مقولاتی همچون تغییر در شرایط محیطی، ارتقاء دانشگاهی، ارتقاء شایستگی ها، ایجاد ساختار حمایتی، فرهنگ سازی، تغییرات مدیریتی و بسترسازی می باشند. طبق نتیجه تحقیق می توان تمامی این مقولات را زیر مقوله بهبود راهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه قرار داد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Survey of Methods for Improving Communication between Industries and Higher Education Institutions: Granded-Theory
چکیده انگلیسی مقاله Universities and industries play an important role in the growth of each other and the development of countries. Therefore, this research has identified interpretive approaches to improve communication between industries and higher education institutions from the point of view of managers and professors. The research approach is a qualitative methodology and ethnographic method is used for applied research. . The data of the study were assembled by using participatory observation, semi-structured interview technique and document analysis and then combined with triangulation technique. The type of the sampling method used in the survey is Critical-Purposive Sampling and by using theoretical saturation index, 15 university professors and 10 industry managers were interviewed as a sample. Their attitudes and views with respect to improving the relationship between industry and university were examined. Considering contextual theory, the main results of this study are changes in environmental conditions, academic promotion, competence raise, support of structure, cultivation, managerial change, and context. According to the research, all of these categories can be categorized as improving communication between industries and higher education institutions strategies.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله کامران مالکپور لپری |
دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

عبدالرحیم نوه ابراهیم |
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران

شهرام مهرآورگیگلو |
دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبایی تهران


نشانی اینترنتی http://rmt.iranjournals.ir/article_38547_4654ee4ccf2ce103bd4485b1d00ecbe4.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/2121/article-2121-2415530.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات