آموزش علوم دریایی، جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۱۹-۳۰

عنوان فارسی تبیین نقش آموزش عالی در همپایی فناورانه صنایع بخش دفاع
چکیده فارسی مقاله یکی از پیش‌شرط‌های استقرار اقتصاد دانش‌بنیان در کشورهای درحال‌توسعه، همپایی فناورانه است که به دنبال کاهش شکاف فناوری در کشورهای در حال توسعه است. بخش قابل‌توجهی از چالش‌ها و نیازمندی‌های مطرح در راستای همپایی فناورانه و تحقق اهداف ملی، توسط نظام آموزش عالی کشور محقق می‌شود. در این امتداد، نقش آموزش عالی در همپایی فناورانه صنایع دفاعی کشور در پژوهش حاضر مورد شناسایی و تبیین قرارگرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، اکتشافی و نحوه انجام آن کیفی است. داده‌ها از مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و بخش صنایع دفاعی و به شیوه تحلیل محتوا و با استفاده از نرم افزارMAXQDA ، احصاء شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد چهار عامل اصلی "یادگیری فناورانه"، " پایه دانش"، "نظام ها و شبکه نوآوری" و "نیروی انسانی" به‌عنوان ابعاد قابل‌توجه آموزش عالی در موفقیت همپایی فناورانه صنایع بخش دفاع قابل‌توجه هستند.کلمات کلیدی: آموزش عالی، همپایی فناورانه، صنایع بخش دفاع، نظام‌ها و شبکه‌های نوآوری، پایه دانش
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Higher Education’s role exploration in technological catch-up for defense industries section
چکیده انگلیسی مقاله Abstract:One of the preconditions for establishing knowledge enterprise economy in the developing countries is technological catch-up whose aim is to reduce technology gap in the developing countries. The significant part of the existing challenges and the requirements along the way of technological catch-up and national goals ascertainment will be achieved through the higher education system of country. Along this way, in the present study higher education’s role in technological catch-up for defensive industries of the country will be explored and explained. Considering the goal, the present study is explorative and the approach is qualitative. Data have been obtained through interviews with academic and defensive industries experts, by content analysis method and via MAXQDA software. These findings display four major factors including: “technological Learning”, “knowledge base”, “innovation network and systems” , “human resource” have been underscored as significant aspects of higher education in technological catch-up succession for defensive section industries.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد مهدی ملکی کرم آباد |
دانشجوی دکترای سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه مازندران و مدرس دانشگاه افسری امام علی (ع)

حسنعلی آقاجانی |
استاد مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

منوچهر منطقی |
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر(ع) تهران، تهران، ایران

بهنام عبدی |
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه امام علی (ع)


نشانی اینترنتی http://rmt.iranjournals.ir/article_39670_08c4679e67c373f3b510c1d0e081ab99.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/2121/article-2121-2415529.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات