آموزش علوم دریایی، جلد ۷، شماره ۱، صفحات ۱-۱۸

عنوان فارسی شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (یک مطالعۀ فراترکیب)
چکیده فارسی مقاله چکیدهمقدمه: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بیش از هر زمان دیگری به مدیران و رهبران شایسته و اثربخش نیاز دارند تا با تهدیدها و چالش‌های دنیای مدرن روبرو شوند. این پژوهش باهدف بررسی مطالعات انجام‌شده در خصوص شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی انجام شد.روش: روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع فراترکیب بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه منابع مرتبط با توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی طی سال‌های 2000 تا 2019 به تعداد 3127 منبع بود که ابتدا تعداد 105 منبع بر اساس چکیده انتخاب شد. سپس 79 منبع بر اساس محتوا گزینش شد که درنهایت 60 منبع به‌عنوان منابع مرتبط، به روش تحلیل تم موردبررسی قرار گرفت. به‌منظور بررسی کیفیت داده‌ها، اعتبار (باورپذیری) و اعتماد (اطمینان‌پذیری) یافته‌ها تأمین‌شده است.نتایج: بر اساس ترکیب مقالات مرتبط، مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را در پنج مقولۀ اصلی شامل: مهارت‌های رهبری/مدیریتی، مهارت‌های آموزشی، مهارت‌های پژوهشی، مهارت‌های فردی و مهارت‌های مشاوره‌ای مشخص نمود.نتیجه‌گیری: پنج مقولۀ اصلی حاصل از این مطالعۀ فراترکیب، می‌تواند الگویی اثربخش برای طراحی برنامه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی باشد و نتایج مفیدی در ارتقای کیفیت آموزش در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داشته باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Identifying the Components of Professional Development of Universities Departments Chairs and Higher Education Institutions (A meta-synthesis study)
چکیده انگلیسی مقاله AbstractIntroduction: Universities and higher education institutions need more than ever competent and effective managers and leaders to face the threats and challenges of the modern world. This research for the purpose of investigate studies on identifying the components of professional development of universities departments chairs and higher education institutions.Method: The method was qualitative and a kind of meta-synthesis. The research population consisted of all the related sources with professional development of departments chairs in universities and higher education of institutions from 2000 to 2019 there were 3127 sources. First, 105 sources were selected based on abstract. Then, 79 sources were selected based on the content, which eventually analyzed 60 sources as related resources by theme analysis examined. In order to verify the quality of data, validity and reliability have been provided.Results: Based on the synthesis of related articles, the components of professional development of departments chairs in universities and higher education institutions includes five main categories: leadership / management skills, educational skills, research skills, individual skills and Counseling skills.Conclusion: The five main themes from this meta-synthesis study can be effective model for designing professional development programs for departments chairs in universities and higher education institutions and have useful results to improve the quality of universities and higher education institutions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله خدایار ابیلی |
استاد گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مجتبی حاج خزیمه |
دانشجوی دکتری، رشته مدیریت آموزش عالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

جواد پورکریمی |
دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی،دانشگاه تهران،تهران،ایران

محمدرضا حاتمی |
مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران،تهران،ایران


نشانی اینترنتی http://rmt.iranjournals.ir/article_37730_0bca9bd500e14ded444bb23ab4d091b6.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/2121/article-2121-2415528.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات