فصلنامه آموزش مهندسی ایران، جلد ۲۱، شماره ۸۴، صفحات ۵۳-۶۷

عنوان فارسی نقش بازتاب قبل از عمل، حین عمل و بعد از عمل در حل مسئله ریاضی دانشجویان مهندسی
چکیده فارسی مقاله درس ریاضی یکی از دروس مهم در رشته‌های مهندسی به­شمار می‌رود و در عملکرد تحصیلی دانشجویان تأثیر بسزایی دارد. که برخی از پژوهشگران، ریاضی را راهی برای ورود افراد با استعداد به مهندسی می­دانند و از آن به­عنوان یکی از علل اُفت تحصیلی یا پیشرفت دانشجویان مهندسی یاد می­کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی روند حل مسئله ریاضی دانشجویان مهندسی با رویکرد بازتابی بود. جامعه پژوهش با استفاده از نمونه­گیری مبتنی بر هدف از میان دانشجویان سه رشته مهندسی عمران، مکانیک و الکترونیک انتخاب شدند که در دانشگاه شهید باهنر کرمان مشغول به تحصیل بودند. داده­های پژوهش با استفاده از مصاحبه جمع­آوری شدند. در این پژوهش سعی شد تا با استفاده از بازتاب، راه­حل­های دانشجویان در فرایند حل مسئله ریاضی آنان پرداخته شود. درمجموع، یافته­ها حاکی از آن است که بازتاب در قالب سه مقوله (بازتاب قبل از عمل، بازتاب حین عمل و بازتاب بعد از عمل حل مسئله) بر حل مسئله­ ریاضی دانشجویان مهندسی اثری مثبت دارد و توانایی حل مسئله­ ریاضی آنان را بهبود می­بخشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی • • The role of reflection before action, on action and after action on mathematics problem solving for engineering students
چکیده انگلیسی مقاله Mathematics subjects are important in engineering fields and have a significant effect on academic performance of engineering students. Some researchers recognized mathematics as a path for talented students to enter in engineering. It is also a factor of progress or failure of engineering students. The aim of present study is to investigate the trend of mathematics problem solving of engineering students with a reflective approach. A purposive sample was selected among the students of three engineering subjects which were civil, mechanical and electrical engineering of Bahonar University. The data was collected using interview sessions. It was a challenge in this research to explore the students’ solutions by using reflection during their mathematics problem solving. Applying reflection in investigating and discovering solutions of problem solving processes are studied. Some of findings indicates that reflection in three categories (reflection before action, reflection on action and reflection after action) has a positive effect on mathematics problem solving of engineering students and also it has improved the mathematics problem solving
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فریبا فیروزیان |
دکتری ریاضی محض، بخش آموزش ریاضی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

سهیلا فیروزیان |
دکتری آموزش ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

محمدرضا فدایی |
دانشیار بخش آموزش ریاضی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

ابوالفضل رفیع پور |
دانشیار بخش آموزش ریاضی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران


نشانی اینترنتی http://ijee.ias.ac.ir/article_97411_49995d240b2be572d06d54d64c05fbde.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات