فصلنامه آموزش مهندسی ایران، جلد ۲۱، شماره ۸۴، صفحات ۶۹-۸۴

عنوان فارسی بررسی دیدگاه آینده شغلی و نقش آن در آموزش دروس مهارتی ـ آزمایشگاهی در دانشکده‌های مهندسی (آزمایشگاه روسازی مهندسی عمران)
چکیده فارسی مقاله آزمایش کردن یکی از راه‌های آموختن اصول و نتایج کلی علم است که می‌تواند علاوه بر وادار کردن دانشجویان فنی به تفکر، بحث و نتیجه­گیری، مهارت فنی و کاربردی را نیز به آنها بیاموزد. دروس آزمایشگاهی در آموزش عالی تلاشی است که زمینه لازم را برای فراگیری مهارت­های ضروری و دانش مورد نیاز برای دانشجویان فراهم می‌کند. این پژوهش با هدف شناخت و خلاصه‌سازی عوامل مهم از دیدگاه آینده شغلی دانشجویان در یادگیری و آموزش دروس مهارتی در یکی از دروس آزمایشگاهی در دانشکده مهندسی عمران انجام شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف از تحقیقات کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها از نوع مطالعات پیمایشی و میدانی و از نظر روش تحقیق از نوع مطالعات اکتشافی بود. جامعه تحقیق کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی درس آزمایشگاه روسازی راه طی سال­های تحصیلی 95 تا 97 بودند. تحلیل‌داده‌ها با کاربرد نرم افزارهای آماری پرکاربرد آماری نظیر SPSS و Excelانجام شد. در بخش تحلیل توصیفی داده‌ها از شاخص پراکندگیضریب تغییرات، واریانس و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از تحلیل عامل اکتشافی بر تعیین عوامل مهم استفاده شد. برای شناخت الگوی علتو معلولی بین متغیرها از الگویتحلیل عالی تأییدی بهره‌گرفته شد. نتایج نشان داد که داشتن دانش اولیه کارآفرینی و مهارت پیاده‌سازی آموخته‌ها در صنعت عامل اصلی در موفقیت آموزش­های مهارتی و آزمایشگاهی در دروس مهندسی است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی • Investigating the future of job perspectives and its role in the education of skills-labs in engineering schools (Civil Engineering Pavement Lab
چکیده انگلیسی مقاله Testing is one way to learn the fundamentals and general outcomes of science, which can teach a technical student in addition to persuading, discussing, and concluding, technical and practical skills. Laboratory lessons in higher education are an attempt to provide students with the necessary skills to acquire new technology and knowledge. This research was conducted with the aim of identifying and highlighting important factors from the perspective of the future career of students in learning and teaching skill classes in one of the laboratory lessons at the Faculty of Civil Engineering. The purpose of this study is to use applied research and in terms of collecting data from survey and field studies and in terms of research method exploratory studies. The research sample of all graduate students is the pavement laboratory course in the academic year 2016-19. The data were analyzed using Excel and SPSS software. Data descriptive analysis was used from the dispersion index (variation, variance, and standard deviation) and inferential statistics of exploratory factor analysis on determining important factors. In order to understand the causal pattern among the variables, the model of the Higher Accreditation Analysis was used. The results show that having the basic knowledge of entrepreneurship and the skill of implementing education in the industry is the main factor in the success of skill and laboratory training in engineering courses.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمدمهدی خبیری |
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران


نشانی اینترنتی http://ijee.ias.ac.ir/article_97284_70ee24e16f061d8a4ec8eb59f62bc1be.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات