فصلنامه آموزش مهندسی ایران، جلد ۲۱، شماره ۸۴، صفحات ۱-۳۰

عنوان فارسی تبیین مدل ارتقای صلاحیت اخلاق حرفه‌ای مهندسان در رشته‌ مهندسی عمران بر اساس نظریه زمینه‌ای
چکیده فارسی مقاله با وجود آنکه درباره نقش اخلاق در حرفه مهندسی، به‌خصوص مهندسی عمران، توافق کلی وجود دارد، اما مدلی که بتواند بیانگر نحوه ارتقای صلاحیت اخلاق حرفه‌ای مهندسان عمران باشد، ارائه نشده و تبیین نظری روشنی صورت نگرفته است. در این مطالعه‌ هدف ارائه مدلی برای ارتقای صلاحیت اخلاق حرفه‌ای مهندسان در رشته‌ مهندسی عمران بود. اینپژوهشدرچارچوبرویکردکیفیوبابه­کارگیریروشتحقیقداده‌بنیادانجامگرفته است. ابزارجمع‌آوریداده‌هامصاحبه‌هایاکتشافینیمه­‌ساختاریافتهبود. به­منظور گردآوریاطلاعات،بابه­کارگیریروشنمونه‌گیریهدفمند از نوع دیدگاه فرد ماهر با 25 نفرازمهندسانرشتهعمرانمصاحبهشد. تجزیهوتحلیلداده‌هادرسه مرحلهکدگذاریباز،محوریوانتخابیانجامگرفت. روایی محتوایی مدل با دو شاخص CVR و CVI بررسی و از طریق ثبات فرایند دستیابی به نتایج، شاخص اعتماد به یافته‌های پژوهش حاصل شد. نتایج پژوهش نشان‌دهنده‌ استخراج 487 کد از مصاحبه‌ها و نیز احصای 42 مفهوم و 13 مقوله بود که در قالب مدل پارادیمی شامل صلاحیت اخلاق حرفه‌ای مهندسان عمران به­عنوان مقوله محوری و شرایط علّی (عوامل فردی و محیطی)، عوامل زمینه‌ای (صلاحیت‌های حرفه‌ای)، شرایط مداخله‌گر (فساد اداری و محیط)، راهبردها (برنامه‌ریزی منابع انسانی، ساختار سازمان، مسئولیت‌پذیری ‌حرفه‌ای، تعهد حرفه‌ای، افشاگری، همکاری سازمان‌های مختلف با مهندسان) و عوامل پس‌آیندی (آثار اخلاق حرفه‌ای) قرار گرفت. مدل ارائه شده می‌تواند راهنمای عمل برای مهندسان عمران باشد. همچنین با گنجاندن این مدل در درس اخلاق حرفه‌ای مهندسی و آموزش آن می‌توان میزان رعایت کدهای اخلاقی را در میان دانشجویان مهندسی عمران افزایش داد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اخلاق، اخلاق حرفه‌ای، صلاحیت، مهندسان عمران، نظریه‌ زمینه‌ای،

عنوان انگلیسی • Explanation of a model to increase competent professional ethics of civil engineers based on ground theory
چکیده انگلیسی مقاله Although there is a general agreement on the role of ethics in the engineering profession, especially civil engineering, a model that can demonstrate how to enhance the professional ethics of civil engineers has not been reported and no clear theoretical explanation has been provided. This research has been conducted in the framework of a qualitative approach using grounded theory research method. Data were collected through semi-structured exploratory interviews. In order to gather information, we interviewed 25 civil engineers using purposeful sampling method from the viewpoint of a skilled person. Data were analyzed in three stages of open, axial and selective coding. The content validity of the model was evaluated by both CVR and CVI indices and the reliability of the research findings was obtained through the stability of the process. The results show that 487 codes were extracted from the interviews as well as 42 concepts and 13 categories in the paradigm model including: professional ethics of civil engineers as core and causal, contextual factors (professional competencies), intervening conditions, strategies (human resource planning, organization structure, professional responsibility, professional commitment, disclosure, collaboration with different organizations with engineers), and background factors. The proposed model can be a practical guide for civil engineers. Also, by incorporating this model into the professional ethics course of engineering and teaching it, the adherence of ethical codes among civil engineering students can be increased.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله علی ایمان زاده |
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

امین محب خواه |
دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

هدایت الله اعتماد زاده |
استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

مهلا فرهادی |
دانشگاه ملایر


نشانی اینترنتی http://ijee.ias.ac.ir/article_95870_b9c3fc623f38e8d72c1f3fd1f652d67d.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات