فصلنامه آموزش مهندسی ایران، جلد ۲۱، شماره ۸۴، صفحات ۳۱-۵۱

عنوان فارسی عوامل مؤثر بر فرسودگی تحصیلی: مقایسه‌ای بین دانشجویان فنی و مهندسی با سایر دانشجویان نظام آموزش عالی ایران
چکیده فارسی مقاله فرسودگی تحصیلی موجب احساس درماندگی، تحریک­پذیری و ناامیدی در دانشجویان و درنتیجه، کاهش پیشرفت تحصیلی آنان می­شود؛ از این­رو، بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی تحصیلی دانشجویانضرورت دارد. پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان نظام آموزش­عالی دولتی کشور انجام شد. در این مطالعه میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان گروه فنی و مهندسی با دانشجویان سایر گروه­های تحصیلی مقایسه شد. جامعه آماری پژوهش تمام دانشجویان در دانشگاه‌‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای باشیوه انتساب متناسب تعداد 2635 نفر از آنها برای مطالعه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخۀ 23 انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش بیش از نیمی از دانشجویان نظام آموزش عالی کشور دچار فرسودگی تحصیلی متوسط هستند. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان داد که که وضعیت فرسودگی تحصیلی دانشجویان بر اساس متغیرهای سن، معدل، جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، عضویت در تشکل­های دانشجویی، استفاده از خوابگاه­ دانشجویی، مقطع تحصیلی و گروه تحصیلی از نظر آماری متفاوت است؛ اما بین وضعیت فرسودگی تحصیلی دانشجویان بر اساس متغیرهای دورۀ تحصیلی (روزانه ـ شبانه) و نوع دانشگاه (دانشگاه با سابقه بالا، متوسط و پایین) اختلاف معناداری از نظر آماری مشاهده نشد. در این خصوص، نتایج پژوهش نشان داد که میزان فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان گروه فنی و مهندسی بالاتر از دانشجویان سایر گروه­های آموزشی است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی • Academic factors affecting students burnout: A comparative study of engineering students and other students of Iran’s higher education system
چکیده انگلیسی مقاله Academic burnout causes feelings of helplessness, irritability and disappointment in students, which reduces their academic achievement. Hence, it is necessary to study the factors affecting students' academic burnout. The purpose of this study is to investigate the contributing factors on academic burnout among students of Iran's higher education system. In addition, the level of burnout among engineering students was compared with that of students in other departments. The statistical population of the study consisted of all students of universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology, which by using stratified random sampling, 2635 of them were selected. Data analysis was done in both descriptive and inferential statistics by using SPSS software version 23. Accordingly, more than half of the students in Iran's higher education system have suffered from moderate academic burnout. In addition, the results of the study indicated that the students' academic burnout status was statistically different based on age, gender, marital status, employment status, membership in student associations, student dormitory, academic course and academic degree. Nonetheless, there was no statistically significant distinction between the academic burnout status of the students based on variables of academic year (day time or night time) and type of university (high, middle and low prestigious). In this regard, the results of the study indicate that the level of burnout among engineering students is higher than that of other educational departments.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سیده مریم حسینی لرگانی |
عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://ijee.ias.ac.ir/article_95537_bc6447c0f9eceffa7ec3258a035a97f2.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات