پژوهشنامه علم سنجی، جلد ۵، شماره ۱۰، صفحات ۱۹۹-۲۲۰

عنوان فارسی تحلیلی بر ویژگی صد مقاله برتر آلتمتریکس در سال ۲۰۱۷
چکیده فارسی مقاله هدف: این مقاله در مورد تأثیر مدل‌های چاپی جایگزین در مقالات است که ارزیابی خروجی آن را آسان‌تر می‌کند؛ که از دیدگاه علم‌سنجی، آلتمتریکس (دگرسنجی) نامیده می‌شود. در مطالعه حاضر تحلیل ویژگی صد مقاله برتر در سال 2017 در جهان است که توسط شرکت آلتمتریکس معرفی شدند. روش‌شناسی: با رویکرد کمّی و شاخص‌های علم‌سنجی انجام شده است و با بهره‌گیری از روش‌های آمار توصیفی، خصوصیات مقالات را از نظر موضوع، مجرای انتشار، سال انتشار، کشور تولیدکننده و وضعیت خوانندگان در بسترهای مختلف وب اجتماعی بررسی و نیز مقایسه نمره آلتمتریکس و وضعیت استنادی آنها مطالعه شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند بیش از نیمی (53 درصد) از مقالات مورد توجه، در گروه پزشکی و سلامت قرار گرفتند. سپس بیشترین میزان مقاله در زیست‌شناسی با 20 مقاله و علوم زمین و محیط‌زیست با 9 مقاله، جامعه‌شناسی با 8 مقاله، 2 مقاله در موضوع تحقیق و توسعه و فیزیک و یک مقاله هم در علوم اطلاعات و رایانه منتشر شده بود. بیشترین تعداد مقالات (16 مقاله) در مجلۀ نیچر به چاپ رسیدند. سپس مجله لنست با 12 مقاله، بریتیش مدیکال 6 مقاله، مجلۀ ساینس و جاما 5 مقاله و آنالزآو اینترنال مدسین و کارنت بایولوژی هرکدام 4 مقاله را منتشر کردند. همچنین چاپ مقالات در تمامی ماه‌ها یکسان نبوده است. سه کشور آمریکا (46 درصد)، انگلستان (53 درصد) و کانادا (1 درصد) تولیدکنندگان مقالات آلتمتریکس برتر سال 2017 بوده‌اند. پژوهش‌ها در رشتۀ تحقیق و توسعه با 90 درصد و جامعه‌شناسی با 80 درصد بیشتر از سایرین توئیت شدند. مقالاتِ علوم اطلاعات و رایانه بیش از دیگر حوزه‌ها (52/41 درصد) در مندلی خوانده شدند. نتیجه‌گیری: پژوهشگران حوزه‌های علمی گوناگون از ابزارهای متنوعی برای ارائه برون‌دادها و دستاوردهای پژوهشی خود استفاده کرده و به طرق مختلف پیام علمی خود را به زبان ساده به اطلاع عموم می‌رسانند
کلیدواژه‌های فارسی مقاله علم‌سنجی. دگرسنجی (آلتمتریکس).استناد.اشاره.دسترسی آزاد،

عنوان انگلیسی The Characteristic of 100 Top Altmetrics Articles
چکیده انگلیسی مقاله Purpose:This paper aims to examine the effects of alternative publishing models such as open access practices which make scholarly output assessment easier from a Scientometrics point of view, precisely called Altmetrics. Methodology: Using bibliometrics and scientometrics, the characteristics of Altmetrics articles were studied regarding subject, the channel of publication, year of publishing, country, and readership in various social media were investigated. The comparison of the Altmetrics score and their citation status were also examined in the current study. Findings: The study showed that more than half of the articles (53 articles) were in medical and health sciences. Other articles included were from fields of biology (20), Geology and Environmental Sciences (9), Social sciences (8), Research and development and Physics (2), and one in Information and Computer Science. Most articles (16) were published in Nature. Lancet published 12, the British Medical Journal 6, the Science and JAMA Magazine 5 articles respectively. The publication rates of articles were not the same in all months. The United States (46%), the United Kingdom (53%), and Canada (1%) published most of the top articles, respectively. Conclustion: Researchers in a variety of fields use a variety of tools to provide their research outcomes and deliver their scientific message in plain language to the public in various ways.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله شیما مرادی |
استادیار گروه علم‌‌‌سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران

امید علی پور |
دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور


نشانی اینترنتی http://rsci.shahed.ac.ir/article_824_6cf906d51d0a7cd9896160328761bcdb.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/2112/article-2112-2415442.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات