پژوهشنامه علم سنجی، جلد ۵، شماره ۱۰، صفحات ۱۷۷-۱۹۸

عنوان فارسی رابطه بین هم‌نویسندگی و کیفیت مقالات: رهیافتی از مقالات منتشرشده در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴
چکیده فارسی مقاله هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هم‌نویسندگی بر کیفیت پژوهش در مقالات رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی در بازه زمانی 1388 تا 1394 می‌باشد. روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوۀ اجرا پیمایشی است. برای گردآوری داده‌ها از چک‌لیست محقق‌ساخته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش 640 عنوان مقاله بوده که از سال 1388 تا 1394 در مجلات رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی منتشر شده‌اند. مجلات تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، فصلنامه مدیریت و پردازش اطلاعات، مطالعات کتابداری و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی انتخاب شدند. با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین مقالات مورد نظر، 150 عنوان مقاله به‌عنوان نمونه انتخاب شد و کیفیت هریک مورد بررسی قرار گرفت و داده‌های مربوط به کیفیت عنوان، چکیده، مقدمه، پیشینه، یافته‌ها و نتیجه‌گیری به‌واسطه آمار توصیفی، استنباطی (همبستگی پیرسون) و نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان دادند که بیشترین سهم هم‌نویسندگی در مقالات منتشرشده طی سال‌های 1388 تا 1394 در مجلات مورد نظر، از نوع دو‌نویسندگی با 39 درصد، بیشترین منابع به‌کاررفته در این مقالات از نوع فارسی با 1/50 درصد بود. همچنین، میزان همبستگی بین هم‌نویسندگی از نوع دو الی سه‌نویسندگی و چهار الی پنج‌نویسندگی و کیفیت بخش‌های مقاله تنها در بخش پیشینه‌ها با 20/0 درصد و نتیجه‌گیری با 18/0 بود که این میزان همبستگی ضعیف تلقی می‌شود. در بخش‌های عنوان، چکیده، مقدمه و یافته‌ها همبستگی مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان دادند که کیفیت کلی بخش‌های مختلف مقالات مطلوب نیست و تعداد نویسندگان به‌عنوان یک مؤلفه در کیفیت مقاله و روند پژوهش تأثیری ندارند
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Impact of Co-authorship on the Quality of Papers: An Approach to Papers Published in the Field of Knowledge and Information Science from 2008 to 2015
چکیده انگلیسی مقاله Purpose:The study aims to investigate the impact of the co-authorship on the research quality in the field of “Knowledge and Information Science” in 2008-2015. Methodology: The present study is a kind of applied study in which survey methods have been adopted for achieving its purpose. The statistical community includes 640 articles published in the Iranian journals of the relevant field between 2008-2015. The selected journals included “journal of academic librarianship and information research”, “journal of information processing and management”, as well as “Astan Quds Razavi journal of library and information science”. Furthermore, 150 articles were selected through simple random sampling and their quality was investigated. Moreover, the quality of title, abstract, introduction, literature review, findings, and conclusion throughout descriptive statistics and the “Pearson correlation coefficient” were analyzed through inferential statistics by SPSS software. Findings: Most of the co-authorship patterns allocate to two-authored papers (39%), and the most utilized document types are Persian articles (50.1%). Besides, the correlation coefficients between the “co-authorship” and the “quality of different sections of a paper” such as the literature review (0.2%) and conclusion (0.18%) are weak. Hence, there is no correlation in the sections of title, abstract, introduction, and findings. Conclustion: The general quality of various sections of the articles is not desirable. Additionally, the numbers of authors do not affect the paper quality and the research trend.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد حسن زاده |
استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

مصطفی اسبک تبار |
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

سارا سهراب زاده |
دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا

معصومه محمدی ضرون |
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی http://rsci.shahed.ac.ir/article_565_30d8bd23a91ebccc3802504971232bf1.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/2112/article-2112-2415441.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات