مجله ره آورد سلامت، جلد ۴، شماره ۲، صفحات ۱-۱۲

عنوان فارسی بررسی رضایتمندی مراجعین به مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان آران وبیدگل در سال ۱۳۹۶
چکیده فارسی مقاله زمینه وهدف: رفع مشکلات مراجعین یکی از مهمترین وظایف مراکز خدمات سلامت است و رضایتمندی مراجعین شاخص مهم ارزیابی کیفیت و ارزشیابی می باشد. بنابراین با توجه به اهمیت رضایت مردم و نقش آن در دستیابی به اهداف برنامه های تحول سلامت ، این مطالعه با هدف بررسی رضایت مراجعین مراکز سلامت جامعه شهرستان آران وبیدگل انجام شد روش کار: پژوهش حاضر به روش توصیفی بر روی682 مراجعه کننده به تمام 20 مرکز خدمات جامع سلامت ، پایگاه و خانه های بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان آران وبیدگل صورت گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ای بود که اطلاعات مربوط را در سه حیطه پشتیبانی، پرسنلی و فرایندی ارزیابی می نماید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 21 و آزمون های آماری ویلکاکسون و کای اسکور انجام گردید. یافته ها: جامعه آماری این مطالعه 682 نفر ؛ شامل 553 نفر(1/81 %) زن و 129 نفر(9/18 %) مرد بودند . بر اساس نتایج مطالعه اکثریت مراجعین( 6 /61 % ) رضایت کامل داشتند و تنها 8/3 % از آنان ناراضی بودند. نتایج نشان داد که بیشترین رضایتمندی مربوط به حیطه پرسنلی و کمترین رضایتمندی مربوط به حیطه فرایندی بود به گونه ای که 3/63 % از مراجعین در حیطه پرسنلی رضایت کامل داشتند در حالیکه 2/57 % در حیطه گسترش و 1/48 % در حیطه فرایندی کاملا راضی بودند. بر اساس نتایج رضایتمندی مراجعین در مراکز خدمات جامع سلامت زیر بیست هزار نفر به طرز معنی داری از مراکز شهری بالای بیست هزار نفر بالاتر بود (p=0/00) همچنین میزان رضایتمندی در افراد با سابقه مراجعه به مراکزخدمات جامع سلامت وجود داشت بطور معنی داری بالاتر بود(p=(0/02. نتیجه گیری:  بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود با بکارگیری استراتژی و برنامه ریزی مناسب سطح رضایت مراجعین  و بهر ه وری آنها از  مراکز خدمات جامع سلامت  را حفظ نموده و در جهت بالاتر بردن آن اقدامات اساسی تری انجام گیرد. کلمات کلیدی:  رضایتمندی، مرکزخدمات جامع  سلامت ، مراجعین، خدمات بهداشتی اولیه.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رضایتمندی، مرکزخدمات جامع سلامت ، مراجعین، خدمات بهداشتی اولیه.

عنوان انگلیسی Satisfaction assessment of clients’ health centers of Aran and Bidgol city in 2016
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Dissolving of clients' problems is one of the most important tasks of health centers and satisfaction of clients is an important indicator of quality assessment and evaluation. Therefore, considering to the importance of people's satisfaction and their role in achieving the objectives of health promotion programs, this study was conducted with aim of  Satisfaction assessment of health centers of the community in Aran & Badgol City Materials and Methods: This descriptive study was carried on 682 clients to all 20 health services comprehensive centers, health centers, and health houses under the Aran&Bidgol Health Center. A tool of collecting information was a questionnaire that evaluated relevant information in three areas of support, personnel and process. Data analysis was performed using SPSS software version 21 that Wilcoxon test were applied. Results: The statistical population of this study was 682 people, 553 (81.1%) were female and 129 (18.9%) were male. Based on the results of the study, the majority of patients (61.6%) were fully satisfied and only 8.8% 3% were dissatisfied. The results showed that the highest satisfaction was related to the field of personnel and the least satisfaction was related to the process area, in which 63.3% of the respondents were satisfied with the personnel, while 57.2% were in the field of development and 48.1% in the area. The process was completely satisfied. Based on the results of satisfaction of clients in comprehensive health centers, there were more than 20 thousand people significantly higher than the urban centers above 20 thousand people (p=0.00). Also, the satisfaction rate was significantly higher in those with a history of referral to health centers. You were higher (p = 0/02). Conclusion: According to the results of this study, it is suggested that using strategy and proper planning, the level of satisfaction of the clients and their goodness from the centers of comprehensive health services should be maintained and in order to improve them, more fundamental measures are taken. Keywords: Satisfaction, Health Services Center, Clients, Primary Health Services.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ام البنین سرکاری | omolbanin sarkari
Health Network Aran and bidgol
شبکه بهداشت آران وبیدگل

محسن حسامی آرانی | Mohsen Hesami Arani
Health Network Aran and bidgol
شبکه بهداشت آران وبیدگل

اعظم باقری | Azam Bagheri
Health Network Aran and bidgol
شبکه بهداشت آران وبیدگل

فروهه روشن قیاس | Frohe Roshan Ghias
Health Network Aran and bidgol
شبکه بهداشت آران وبیدگل

ابوالفضل رعیت محتشمی | Abolfazl Raeiat Mohtashemi
Health Network Aran and bidgol
شبکه بهداشت آران وبیدگل

مریم اسماعیلی | Maryam Esmaeili
Health Network Aran and bidgol
شبکه بهداشت آران وبیدگل

علی اعتصام | Ali Atesam
Health Network Aran and bidgol
شبکه بهداشت آران وبیدگل


نشانی اینترنتی http://rsj.iums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-161-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات