نشریه پژوهشی تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز (مندیش)، جلد ۱۰، شماره ۲، صفحات ۶۷-۷۶

عنوان فارسی ارزیابی تاثیر فعالیت ورزشی بر میزان کراتینین و نیتروژن اوره سرم در بیماران دیالیزی
چکیده فارسی مقاله مقدمه : نارسایی مزمن کلیه یک بیماری پیشرونده و غیر قابل برگشت است کـه در آن عملکـرد کلیـه هـا دچـار اخـتلال می شود، به طوری که بدن قادر به برقراری اعمال سـوخت و ساز و حفظ و تعادل مایعات و الکترولیت‌ها نیست. پژوهش حاضر به بررسی تغییرات کراتینین و نیتروژن اوره سرم بیماران دیالیزی در پاسخ به فعالیت ورزشی پرداخته است. زمینه و هدف: آزمودنی‌های این پژوهش بیمارارن دیالیزی بودند که  به طور تصادفی ساده به دو گروه کنترل(10 نفر) و گروه تمرینی( نفر13) تقسیم شدند.گروه تمرینی، برنامه تمرین را 3 روز در هفته برای 8 هفته با شدت 60-50 درصد حداکثر ضربان قلب انجام دادند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین شاخص های عملکردی کراتینین و نیتروژن اوره خون اندازه‌گیری شد. برنامه تمرینی شامل 8 هفته فعالیت  هوازی پیاده روی برای 3 بار در هفته قبل از شروع دیالیز برگزار شد. برنامه تمرینی از 15 دقیقه شروع و در هفته هشتم به 30 دقیقه رسید. به منظور بررسی اثرات تمرین، خونگیری در آغاز پژوهش و پس از 2 ماه  تمرین از بیماران در حین استراحت به عمل آمد که با استفاده از دستگاه اتوآنالایزر آزمایشگاه بیمارستان امام جعفرصادق (ع) الیگودرز سطوح سرمی  نیتروژن  اوره و کراتینین اندازه‌گیری شد. یافته ها:یافته ها نشان داد تمرین هوازی منجر به کاهش معناداری در سطوح کراتینین ( 0.001=p) و نیتروژن اوره (0.01=p) شده است. نتیجه گیری: به نظر می رسد فعالیت ورزشی هوازی می تواند یک روش درمانی موثر در بیماران دیالیزی باشد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تمرین هوازی، بیماران دیالیزی، کراتینین و نیتروژن اوره.

عنوان انگلیسی Evaluation of the effect of exercise on serum creatinine and urea nitrogen in hemodialysis patients
چکیده انگلیسی مقاله Introduction. Chronic renal failure is a progressive disease in which kidney function is impaired, so that the body can not metabolize and maintain fluid balance and electrolytes. Therefore, the present study investigated changes in serum creatinine and urea nitrogen in hemodialysis patients in response to exercise. Materials and Methods. The subjects of this study were dialysis patients who were randomly divided into two control group (n=10) and training group(n=13). The exercise group performed the training program 3 days a week for 8 weeks with intensity of 50-60% of maximum heart rate. After eight functional indicators include  blood creatinine and urea nitrogen . Result: The findings showed that aerobic training led to a significant reduction in plasma creatinine (p=0.001), urea nitrogen (p=0.01) Conclusions: It seems that aerobic training can be effective treatment in dialysis patients.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عصمت بسحق |


زهرا مسیبی |نشانی اینترنتی http://ndhj.lums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-138&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1955/article-1955-2415366.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات