نشریه پژوهشی تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز (مندیش)، جلد ۱۰، شماره ۲، صفحات ۵۷-۶۵

عنوان فارسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر روی برخی از شاخص‌های الکترولیتی در بیماران دیالیزی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: نارسایی مزمن کلیه یک بیماری پیشرونده و غیر قابل برگشت است کـه در آن عملکـرد کلیـه هـا دچـار اخـتلال می شود، به طوری که بدن قادر به برقراری اعمال سـوخت و ساز و حفظ و تعادل مایعات و الکترولیتها نیست. بنابراین پژوهش حاضر اثر هشت هفته تمرین هوازی را بر روی برخی از شاخص های الکترولیتی در بیماران دیالیزی مورد ارزیابی قرار داد. زمینه و هدف: آزمودنی‌های این پژوهش بیمارارن دیالیزی بیمارستان امام جعفر صادق(ع) بودندکه به طور تصادفی به دو گروه کنترل(10 نفر) و گروه آزمایش( نفر13) تقسیم شدند. گروه آزمایش، برنامه تمرین را 3 روز در هفته برای 8 هفته انجام دادند. بعد از هشت هفته شاخص های الکترولیتی شامل کلسیم،فسفر ، پتاسیم و سدیم خون اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد تمرین هوازی منجر به کاهش معناداری در سطوح سدیم( 0.001=p)، پتاسیم(0.000=p) و فسفر(0.001=p) شده است اما سطوح کلسیم (0.68=p) در گروه آزمایش تغییر معناداری نداشته است. نتیجه‌گیری: به نظر می رسد فعالیت ورزشی هوازی می تواند یک روش درمانی مؤثر در بهبود شاخص‌های الکترولیتی  بیماران دیالیزی باشد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تمرین هوازی ، بیماران دیالیزی ، الکترولیت‌ها

عنوان انگلیسی Effect of 8weeks aerobic training on some electrolytic indices in dialysis patients
چکیده انگلیسی مقاله Introduction. Chronic renal failure is a progressive disease in which kidney function is impaired, so that the body can not metabolize and maintain fluid balance and electrolytes. thus,recent study evaluated the effect of  8 weeks aerobic training on some electrolytic indices in dialysis patients. Materials and Methods. The subjects of this study were Imam Jafar Sadegh Hospital of  dialysis patients who were randomly divided into two control group (n=10) and training group(n=13). The exercise group performed the training program 3 days a week for 8 weeks. After eight weeks electrolyte indices including calcium, phosphorus, potassium and sodium were measured. Result: The findings showed that aerobic training led to a significant reduction in plasma sodium(p=0.001), potassium(p=0.000) and phosphorus(p=0.001) levels, but  plasma calcium(p=0.068) did not change significantly in the training group. Conclusions: It seems that aerobic training can be effective treatment in In improving electrolytic indices dialysis patients.   
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Aerobic training, dialysis patients,electrolytes

نویسندگان مقاله عصمت بسحق |


زهرا مسیبی |


صبا السادات موسوی |نشانی اینترنتی http://ndhj.lums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-137&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1955/article-1955-2415365.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات