نشریه پژوهشی تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز (مندیش)، جلد ۱۰، شماره ۲، صفحات ۱۵-۲۶

عنوان فارسی ریفرم آمایش سرزمینی، تحول و نوآوری آموزش عالی سلامت در ایران
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: آمایش منطقه­ای نظام سلامت در عرصه سرزمین امکان مشارکت در برنامه های وزارت بهداشت براساس مزیت ها و استعدادهای منطقه و امکان پیشبرد بهتر برنامه­ها را فراهم می آورد. هدف این مطالعه تبیین ریفرم آمایش سرزمینی، تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت در ایران می­باشد. مواد و روش­ها:  با استفاده از کلیدواژه در عنوان و یا چکیده مقاله در کتب تدوین شده توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت و در پایگاه‌های اطلاعاتی Magiran ،SID،  Iranmedex، Google Scholar برای مطالعات فارسی زبان در فاصله سال‌های 1380 تا پایان سال 1395 با کلید واژه های آمایش سرزمینی، تحول در آموزش علوم پزشکی، نوآوری در آموزش علوم پزشکی و مقالات به زبان انگلیسی در پایگاه‌های  PubMed ، Science direct، Google Scholar در فاصله سال‌های 2000 تا پایان سال 2016 میلادی با کلید واژه Territorial Agenda, Development in Medical Education, Innovation in Medical Education, Medical Education مقالات مرتبط  جستجو شد.   یافته ها: در جستجو‌های به عمل آمده تعداد 1790 مقاله یافت و  22 مقاله و 7 کتاب معیار ورود به مطالعه داشتند که 9 مطالعه خارجی و مابقی مطالعات داخلی بودند..  نتایج نشان داد مجموعه دانشگاه های هر کلان منطقه با مشارکت و تعامل با یکدیگر سیاست های وزارت بهداشت را پیاده می نمایند. برنامه ی جامع آموزش عالی سلامت شامل 12 سیاست و جهت گیری کلی می باشد که به منظور اجرایی سازی آن، 11 بسته ی تحول و نوآوری آموزش  علوم پزشکی به همراه یک برنامه پایش تدوین گردید و در سایر کشورها با اجرایی شدن برنامه تعامل هدفمند بین دانشگاه های منطقه و گفتمان تحول و نوآوری در فضای دانشگاهی به وجود آمد . نتیجه گیری: ریفرم آمایش سرزمینی موجب تحول و نوآوری در آموزش گردید و  تامین  منابع ، توسعه امکانات آموزشی و جلب مشارکت اعضای هیات علمی موجب موفقیت در برنامه می­گردد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Territorial Agend Reform and Development and Innovation in Medical Education in Iran.
چکیده انگلیسی مقاله Background and Aim:. Regional territory of the health care system in the field of the country provides the opportunity to the participation in the programs of the Ministry of Health based on the advantages and talents of the region and enables the programs to be improved further. The purpose of this study is to explain the reform of territorial planning, transformation and innovation in higher level of education in Iran. Materials and Methods: Using keywords from the articles' title or abstract in books prepared by the Educational Deputy of the Health Ministry and from the databases like Magiran, SID, Iranmedex, Google Scholar for studies in Persian from 1380 to 1395. English articles with Keywords" Territorial planning, Transformation in medical science education, Innovation in medical science education" were searched in PubMed, Science direct, Google Scholar between 2000 and 2016. Results: This search initially found 1790 articles, in which there were only 22 articles, and 7 books having inclusion criteria. Nine of them were English and the rest were Persian.The results showed that universities from every metropolitan area interacting with each other, conducted Health Ministry policies.The Comprehensive Education Program contained 12 general policies and orientations. In order to conduct it, 11 packages for developing and innovating in medical education along with a monitoring program were developed. In other countries with the implementation of a targeted inter-university interaction program, transformation and innovation arose in the environment of  academic places. Conclusion: Regional territory reform leads to Transformation and innovation in medical education and also providing resources, expanding educational opportunities and attracting faculty members' contribution will make the program be successful.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله قاسم عابدی |


رؤیا ملک زاده |


فرشته عراقیان مجرد |


افشین امیرخانلو |نشانی اینترنتی http://ndhj.lums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-134&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1955/article-1955-2415362.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات