نشریه پژوهشی تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز (مندیش)، جلد ۱۰، شماره ۲، صفحات ۵-۱۴

عنوان فارسی بررسی انگیزش شغلی کارکنان پرستاری، مامایی و ارتباط آن با برخی مشخصات فردی در کارکنان پرستاری و مامایی بیمارستان های آموزشی درمانی شهر همدان
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: کارکنان پرستار و ماما به عنوان عضو اصلی تیم مراقبتی- درمانی نقش مهمی در بهبود و ارتقای سلامت جامعه ایفا می کنند. با توجه به نقش انگیزش شغلی در بهبود کیفیت خدمات پرستاری و مامایی و ارائه آن مطالعه حاضر با هدف بررسی انگیزش شغلی کارکنان پرستاری و مامایی و ارتباط آن با برخی مشخصات فردی آنان در بیمارستان های آموزشی درمانی شهر همدان انجام شد. مواد و روش­ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 259 نفر از کارکنان  پرستار و مامای شاغل در بیمارستان های آموزشی و درمانی شهر همدان انجام گردید. انگیزش شغلی توسط پرسشنامه انگیزش هرزبرگ اندازه‌گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss16  و در سطح معناداری 05/0 P< مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که بیشترین درصد (1/95%) کارکنان پرستار و ماما که در پژوهش شرکت داشتند دارای انگیزش شغلی مناسبی بودند و (9/4%) از انگیزش شغلی متوسطی برخوردار بودند. رابطه با همردیفان، نحوه سرپرستی، شناخت و قدردانی بیشترین مؤلفه های انگیزشی در کارکنان پرستار و ماما بودند. یافته‌ها نشان داد که بین سن،  نوبت کاری و سابقه کاری و انگیزش شغلی ارتباط معناداری وجود دارد. نتیجه ­گیری: انگیزش شغلی پرستاران و ماماهای مورد مطالعه در حد مناسب و متوسط بود. مدیران پرستاری و مامائی با  ایجاد جو مناسب برای برقراری ارتباط، سرپرستی مناسب و شناخت و قدردانی از پرستاران و ماماها  انگیزه کاری کارکنان پرستاری و مامائی را جهت ارائه مراقبت تقویت نمایند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انگیزش شغلی، پرستار، ماما

عنوان انگلیسی Evaluation of nursing and midwifery staff job motivation and its relationship with some demographic characteristics of nurses and midwives in educational treatment centers of Hamadan university of medical sciences
چکیده انگلیسی مقاله Background and Aim:. As a major member of the health care team, nurses and midwives play key and an increasingly important role in the improvement and promotion of community health. Considering the role of job motivation in improving the presentation and quality of nursing and midwifery services, Therefore, this study was conducted to determine the job motivation of nursing and midwifery staff and its relation with some of their personal characteristics. Materials and Methods: This descriptive-cross sectional study was performed on 259 nurses and midwives working in educational treatment centers of Hamedan University of Medical Sciences. The data were collected using Herzberg's motivation-hygiene factors questionnaire, which contained 11 dimensions and 40 items that were based on a Likert scale. The data were analyzed using SPSS 16.0 via independent t-test, ANOVA, Pearson correlation test and regression at a significant level (p< 0.05). Results: The results of this study showed that the highest percentage (95.1%) of the nurses and midwives who participated in the research had a good job motivation and (4.9%) had a modest job motivation. Conclusion: According to the obtained findings, we can improve the quality of care by reinforcing motivational factors in nursing and midwifery staff, thereby increasing the service to patients.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Job motivation, Nurse, Midwife

نویسندگان مقاله زهرا مرضیه حسنیان |


آرزو شایان |


صفورا جهان آرا |نشانی اینترنتی http://ndhj.lums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-133&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1955/article-1955-2415361.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات