صحیفۀ مبین ـ پژوهشنامۀ مطالعات تاریخی ـ زبانشناختی قرآن و عترت، جلد ۲۵، شماره ۶۶، صفحات ۲۴۱-۲۶۴

عنوان فارسی بازتاب تمایزات رویکرد عقل‌گرا و نقل‌گرا در تحلیل انگارۀ بداء: بازخوانی دو شرح کافی کلینی در عصر صفوی
چکیده فارسی مقاله اندیشمندان با رویکردهای متفاوتی با روایات و گزاره‌های دینی مواجه شده‌اند. از آن‌‌جا که هر رویکردی آثار و تبعات متفاوتی از خود بر جای می‌گذارد لازم است برای شناخت رویکردهای گوناگون آن‌ها را بررسی کنیم. دو رویکرد عمده در رویارویی با روایات و گزاره‌های دینی رویکرد عقل‌گرایی فلسفی و رویکرد نقل‌گرایی است. در این مطالعه می‌خواهیم با روش مقایسه‌ای به بررسی و تطبیق رویکرد ملاصدرا هم‌چون نمایندۀ مکتب عقل‌گرایی فلسفی و رویکرد مجلسی هم‌چون نمایندۀ مکتب نقل‌گرایی در باب بداء در بخش اصول از کتاب کافی بپردازیم. می‌خواهیم از این رهگذر به فهم و درک بهتر هر یک از این دو رویکرد دست یابیم و تفاوت‌ها و تمایزات آن‌ها را بازنماییم. این دو اندیشمند در عصر صفویه می‌زیسته‌اند و سوگیری‌های نظری آن‌ها حاکی از تقابل فکری دو جریان عقل‌گرایی و نقل‌گرایی در آن دوره است. فرضیۀ مطالعه آن است که این دو رویکرد در شاخصه‌هایی چون نحوۀ تبیین آموزه‌های دینی، نوع بسط مسئله، گرایش به قطعیت در بیان یا احتیاط‌گرایی، و چگونگی برخورد با روایات غامض اختلاف دارند. بااین‌حال، می‌توان اشتراکاتی را نیز در شیوۀ صاحبان دو رویکرد در رویارویی با روایات مشاهده کرد؛ اشتراکاتی هم‌چون پرهیز از رد و انکار روایات، تمسک به تأویل، و رویارویی با روایات با تکیه بر پیش‌فرض‌ها.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عقل‌گرایی فلسفی، نقل‌گرایی، بداء، ملاصدرا، محمدتقی مجلسی،

عنوان انگلیسی بازتاب تمایزات رویکرد عقلگرا و نقلگرا در تحلیل انگاره بداء در دو شرح کافی در عصر صفویه
چکیده انگلیسی مقاله The scholars have encountered various sinful traditions and religions and, since each approach has different effects and consequences, it is necessary to consider different approaches to achieve the best approach. Two important approaches to encountering traditions and religiosity are the philosophical rationalist approach and the transfer approach. This paper tries to make the comparison method to the study and adaptation of the spirit of Mulla Sadra as the representative of the philosophical philosophical school and the approach of Allameh Majlesi as the representative of the mosque school on the principles of Al-Badah, and thus to better understand each of these The two approaches help and do not meet their differences and distinctions.It should be noted that these two thinkers were both in the Safavid era and their theoretical bias implies a contradiction between the two flows of rationalism and transhumance in the Safavid era. The results of this study showed that these two approaches differ in the components such as the way of explaining religious teachings, the type of problem elaboration, conscientiousness and prudence, the kind of intellectual system and how to deal with the tragic narratives, and in avoiding denial Narratives, tune in to interpret, and confront traditions with a predilection.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمدمهدی فرهی |
دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

روح الله شهیدی |
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

محمد کاظم رحمان ستایش |
دانشیار گروه علوم قرآن وحدیث، دانشگاه قم، قم،‌ایران.


نشانی اینترنتی http://jsm.journals.iau.ir/article_671469_ac7e788bed8db3798390ef381c8cd330.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات