صحیفۀ مبین ـ پژوهشنامۀ مطالعات تاریخی ـ زبانشناختی قرآن و عترت، جلد ۲۵، شماره ۶۶، صفحات ۱۷۳-۱۹۴

عنوان فارسی واکاوی مستندات حدیثی شیعه دربارۀ محل و نحوۀ تولّد امام علی (ع)
چکیده فارسی مقاله در خصوص محل و نحوۀ تولّد امام علی (ع) مشهوراتی نزد شیعه وجود دارد؛ مانند تولّد ایشان در کعبه، یا کنار رفتن دیوار کعبه و ورود مادر ایشان به داخل کعبه از آن محل. خاستگاه همۀ این باورها روایات است. براین‌پایه، جا دارد پرسیده شود مستندات حدیثی شیعه در این باره کدام اند. نیز، با توجه به این که می‌دانیم روایات در طول تاریخ دچار آسیب‌هایی شده‌اند، باید بپرسیم این روایات از جنبۀ سندی و متنی از چه درجۀ اعتباری برخوردار اند. در این مطالعه می‌خواهیم روایات مربوط به ولادت علی (ع) در کعبه را از منابع حدیثی شیعه گردآوری، و از حیث سند و متن بررسی کنیم تا پاسخی برای پرسش‌های یادشده بیابیم. می‌خواهیم تحریرهای مختلف از حکایت ولادت علی (ع) را بازشناسی کنیم و دریابیم از میان آن‌ها کدام‌یک پذیرفتنی‌ترین گزارش دربارۀ ولادت ایشان است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی واکاوی مستندات حدیثی شیعه در باره محل و نحوه تولّد امام علی(ع)
چکیده انگلیسی مقاله در خصوص محل و نحوه تولّد امام علی(ع)، مشهوراتی نزد شیعه وجود دارد، مانند تولّد ایشان در کعبه، کنار رفتن دیوار کعبه و ورود مادر ایشان به داخل کعبه از آن محل و ... و طبیعی است که این امور از طریق احادیث و روایات باید به ما رسیده باشد، امّا مستندات حدیثی شیعه در منابع خاص خود، این باره کدامند؟ و با توجه به احادیث در طول تاریخ دچار آسیب‌هایی شده، این احادیث، از جنبه سندی و متنی از چه اعتباری برخوردارند؟در این مقاله، به روش کتابخانه‌ای و توصیفی تحلیلی و به اتکای منابع کهن حدیثی شیعه، احادیث مربوط، گردآوری شده و از حیث سند و متن، مورد بررسی و نقد قرار گرفته تا پاسخی روشن به این پرسش‌ها داده و معلوم گردد که اعتقادات ما شیعیان در این باره، متکی بر چه نوع احادیثی با چه مضامینی می‌باشد. در نهایت معلوم می‌شود که در منابع حدیثی شیعه، در خصوص محل و نحوه تولّد امام(ع) چند گزارش متعارض، با اسانید و متونی قابل نقد و بیشتر گرفته شده از منابع و طرق اهل سنت وجود دارد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله قاسم بستانی |
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران، اهواز،‌ ایران.


نشانی اینترنتی http://jsm.journals.iau.ir/article_670628_e559df745035375de2a4a288605b8f12.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات