صحیفۀ مبین ـ پژوهشنامۀ مطالعات تاریخی ـ زبانشناختی قرآن و عترت، جلد ۲۵، شماره ۶۶، صفحات ۱۰۱-۱۲۲

عنوان فارسی نقد مقالۀ «جنگ» در دائره‌المعارف قرآن لایدن و بررسی میزان هم‌آوایی آن با مطالعات معاصران
چکیده فارسی مقاله مدخل «جنگ» در دائرهالمعارف قرآن لایدن توسط «پاتریشیا کرونه» نگارش شده است. نویسنده به معرفی مشتقات جنگ‌های تاریخی در قرآن پرداخته و موضوعاتی چون توجیه جنگ در قرآن، شأن اخلاقی جنگ و نیز طرح انگیزه‌های آیاتی چون سیف و جزیه را مورد پژوهش قرار داده است. پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش که آرای کرونه در مدخل جنگ با سایر متون تفسیری چه هم‌آوایی دارد؟ به روش تحلیلی رویکرد این مدخل را بررسی کرده و با مراجعه به متون تفسیری و مبانی عقلی، چالش‌های مدخل را بازشناسی و مورد بررسی هم‌آوایی قرار داده است. کرونه با درکی که از مفهوم ظاهری این دسته از آیات قرآن به دست می‌آورد نکاتی نادرست را تقریر می‌کند. پژوهش بدست داده است که بین این مدخل با سایر مقالات لایدن و برخی مستشرقان هم‌سویی معناداری وجود دارد که از آن به «هم‌آوایی» تعبیر شده است. کرونه در برداشت‌های خود از آیات جنگ در قرآن شرایط زمان و مکان و همین‌طور سیاق آیات را منظور نکرده و با غفلت از آن‌ها در برداشت خود مسیر غیرقابل‌اعتمادی را طی کرده است. نمادی از هم‌آوایی اشکالات ستیزه‌جویانه بودن وتعارض در آیات جنگ با اندیشه‌های سایر خاورشناسان مشاهده می‌شود که خاستگاه اظهار نظرهای پاتریشیا کرونه است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Review The extent of the "war" entry of "Patricia Crown" with the sources V e la t i n Islam in Leiden's Q u r a n i c Encyclopedia
چکیده انگلیسی مقاله The entry of the "war" was written by "Patricia crone" in Leiden. T h e author, introduces and expresses the derivatives of the wars mentioned in the Quran. Subsequently, issues such as the justification of w a r, the moral status of war, and the motives behind specific verses such as "s e I f" and "j I z e h" has been explored. "Crone" seeks to dispel doubts by understanding the apparent meaning of these verses of the Quean and convey messages to this audience .In the following article, it has been attempted to interpret phonemes based on the interpretive texts and rational foundations of these challenges. In the course of the research, it is found that there is a significant correlation between the reviews with another set of Leiden articles by other scholars from which it is interpreted as "consonant". The key question is: what is the consistency of crone's views with other interpretative texts and various views .The results are indicative of a confluence of doubts in areas such as the militancy of the verses of war and ambiguity and the contradictions in this verses with the views of orientalist, which has led to crone's inappropriate comments.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مریم فرضی |
دانش آموختۀ دکتری علوم قرآن و حدیث، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

عباس همامی |
استاد گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.


نشانی اینترنتی http://jsm.journals.iau.ir/article_671039_c6d411c828661818b00eaa4bb9047a2a.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات