صحیفۀ مبین ـ پژوهشنامۀ مطالعات تاریخی ـ زبانشناختی قرآن و عترت، جلد ۲۵، شماره ۶۶، صفحات ۱۱-۲۲

عنوان فارسی نگارش‌‌های ابن بابویه دربارۀ حضرت زهرا (س)
چکیده فارسی مقاله نگارش‌‌های شیعی با محوریت اهل بیت (ع) از زمان حضور ائمه شکل گرفت. بررسی فهرست‌ها، بازشناسی نگارش‌های منسوب به دانشمندان وِ ردیابی، احیاء و بازسازی آن‌ها در دوران معاصر یک ضرورت است. در این میان، نگرش خاص شیعیان به حضرت فاطمه (س)، اعتقاد به عصمت و مقامات عالی معنوی، و حجیت سخنان ایشان هم‌چون حدیث، از آغاز اسلام تا کنون همواره مورد طعن مخالفان بوده، و گسترۀ بحث‌ها در این‌باره سبب شد است شیعیان آثار فراوانی دربارۀ حضرت زهرا (س) پدید آورند. از جملۀ مؤلفان آثار دربارۀ آن حضرت ابوجعفر محمد بن بابویه قمی است که چهار اثر مستقل دربارۀ حضرت فاطمه (س) تألیف کرده است. در این مطالعه خواهیم کوشید به روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش‌‌های او و شواهد توجه به آن‌ها در فرهنگ شیعی را بازشناسیم. سرجمع کردن شواهد حاکی از نگارش اصل این آثار و گردآوری بخش‌های باقی‌مانده از این کتاب‌ها هدف این مطالعه است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Ibn Babaway, Shiite writin, Hazrat Fatima
چکیده انگلیسی مقاله Prophet’s Household) were formed since the presence of the Imams. The disappearance of Shi'ite works, along with the sarcasm of the opposition groups on Shi'ite little writings in recording Shi'a culture has placed Shi'ite in an inappropriate position. Investigating the lists and contents, proving the writings attributed to the scientists and, as a result, tracing, reviving and rebuilding them will be of great help to exit Shi'a from some mischief. Meanwhile, the Shia's special look at Hazrat Fatimah, her belief in infallibility and her supreme spiritual authority, and the validity of her speeches as hadithshave always been questioned by the opposition groups from the beginning of Islam to the present. The present study carried out in a descriptive analytical approach has shown that this particular view or belief has originated from the beginning, and many works by Muslim scholars have been written about it. Among these writers is Ibn Babaei Qomi who has four separate and independent writings about Hazrat Fatemeh (P.B.U.H). Trying to prove the writing of these works and providing the remaining parts of these books and showing the way to rebuild these works are the major results of the study.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سید محسن موسوی |
عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.


نشانی اینترنتی http://jsm.journals.iau.ir/article_671799_6b63d65babb996c3bf44bf8593baedfb.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات