تحقیقات بذر، جلد ۹، شماره ۳۳، صفحات ۵۸-۶۹

عنوان فارسی جوانه‌زنی بذر جمعیت‌های مختلف تاتوره (L. Datura stramonium)
چکیده فارسی مقاله به­منظور ارزیابی چگونگی جوانه‌زنی بذر علف‌هرز تاتوره آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار آزمایشگاه تحقیقاتی علف‌های هرز موسسه تحقیقاتی گیاهپزشکی کشور واقع در کرج در سال 1397 انجام گرفت. فاکتور اول شاملهفت جمعیت تاتوره (کرج، قزوین، زرقان، گرگان، نجف­آباد، نیشابور و نقده)، فاکتور دوم شامل سه سطح رطوبت نگهداری بذور (خشک، مرطوب و خشکی متناوب و مرطوب) و فاکتور سوم شامل چهار سطح متفاوت دمایی که در واقع شبیه­سازی دمای ماه‌های مختلف از زمان ریزش بذر تا شروع رشد مجدد بودند به‌صورت متوسط دمای آذر و دی، بهمن و اسفند، فروردین و اردیبهشت و خرداد اعمال گردیدند. پس از اعمال تیمارها آزمایشات جوانه‌زنی در دمای 20 درجه ‌سانتی‌گراد صورت گرفت. تابع سیگموئیدی 3 پارامتری به خوبی روند جوانه‌زنی را در جمعیت‌های تاتوره در برابر سطوح مختلف دمای نگهداری بذرها توصیف نمود. با افزایش دما از میزان خواب جمعیت‌های بذر تاتوره کاسته شد، اما شرایط رطوبتی خاک در زمان دفن بذر نیز بر نوع پاسخ شکل­گرفته نقش بسیار داشت. در شرایط نور و در تمام محتوای رطوبتی خاک جمعیت کرج سرعت جوانه‌زنی بیشتری نسبت به سایر جمعیت­ها داشت. در خاک خشک و در شرایط تاریکی تنها جمعیت زرقان موفق به جوانه­زنی شد. جمعیت‌های نیشابور و نجف­آباد در شرایط تاریکی موفق به شکست خواب نشدند. بنابراین با توجه به حساسیت بذور این جمعیت­ها به نور در مرحله جوانه‌زنی، قبل از اقدام به کاشت گیاه زراعی از طریق مدیریت عملیات شخم، تا حدودی می­توان آن­ها را کنترل نمود. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تابع سیگموئیدی، دما، علف‌هرز، نور،

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تابع سیگموئیدی, دما, علف‌هرز, نور

نویسندگان مقاله سارا بازیار |
استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

مرجان دیانت |
استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://seedresearch.gorganiau.ac.ir/article_672505_5c9af8c9c6548dc035b19e7028f2c722.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات