تحقیقات بذر، جلد ۹، شماره ۳۳، صفحات ۳۱-۴۰

عنوان فارسی اثرات دگرآسیبی علف هرز اویارسلام (Cyperus rotundus) بر جوانه‌زنی بذر ارقام گوجه‌فرنگی Solanum lycopersicum
چکیده فارسی مقاله مرحله جوانه­زنی از اساسی­ترین مراحل رشد گیاهان جالیزی است که ممکن است توسط مواد شیمیایی که توسط سایر گیاهان در محیط خاک منتشر می­شود تحت تاثیر منفی قرار گیرد. به منظور بررسی اثرات دگر­آسیبی علفهای هرز اویارسلام (Cyperus rotundus) که از علف‌های هرز رایج مزارع گوجه فرنگی می­باشد، مطالعه­ای بر درصد و سرعت جوانه­زنی و طول ریشه­چه و ساقه چه گیاه گوجه­فرنگی، در شرایط آزمایشگاه انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل عصاره استخراج شده توسط آب مقطر از برگ­های خشک شده بود که در پنج غلظت (0-25-50-75-100درصد) بر ارقام گوجه فرنگی کل جی (Cal Ji) و شف فلات امریکایی (Chef Flat Amrica) اعمال گردید. آزمایش در قالب فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد بیشترین درصد جوانه­زنی در گونه شف فلات امریکایی بود. با بیشتر شدن غلظت اویارسلام طول ریشه­چه تحت تاثیر کاهشی پیدا کرد که در رقم کل­جی نیز بیشتر بود. بالاترین طول ساقه­چه در رقم کل­جی و شف فلات امریکایی در تیمار شاهد بود که اختلاف معنی داری را نشان دادند. در شرایط آزمایشگاهی بذرهای گیاه گوجه فرنگی به شدت تحت تاثیر اثرات بازدارندگی از جوانه­زنی و رشد ریشه‌چه و ساقه­چه ناشی از غلظت بالای عصاره علف هرز مورد استفاده در آزمایش قرار گرفتند، که این اثرات بستگی شدیدی به غلظت عصاره مورد آزمایش دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ارقام گوجه فرنگی، بازدارندگی، علف هرز، جوانه‌زنی،

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله علی صالحی ساردویی |
گروه علوم باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگا


نشانی اینترنتی http://seedresearch.gorganiau.ac.ir/article_672502_bd9e702a7e89cbadeb2f4b3cf1eed50c.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات