تحقیقات بذر، جلد ۹، شماره ۳۳، صفحات ۱-۱۰

عنوان فارسی جوانه‌زنی بذر علف هرز تاتوره (Datura stramonium L.) تحت شرایط متفاوت دمایی و نوری
چکیده فارسی مقاله به‌منظور بررسی جوانه­زنی بذر تاتوره در شرایط متفاوت دمایی و نور پژوهشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 سطح دمایی (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 درجه سانتی­گراد) درشرایط نور مداوم و تاریکی مداوم با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز در سال 1395 انجام شد. نتایج نشان داد که تیمار دمایی و نوری بر صفات درصد جوانه­زنی، بنیه گیاهچه، طول ریشه­چه و ساقه­چه اثر معنی­داری را نشان داد. دمای 35 درجه سانتی­گراد و شرایط نوری مداوم بالاترین درصد جوانه­زنی را نشان داد. دماهای کاردینال جوانه­زنی شامل دمای پایه، دمای بهینه و دمای حداکثر به‌ترتیب 6/7، 6/34 و 40 درجه سانتی‌گراد برآورد شد. بالاترین شاخص بنیه بذر در دمای 35 درجه سانتی­گراد و شرایط نوری مداوم مشاهده شد. میانگین مدت جوانه زنی با افزایش دما روندی کاهشی را نشان داد و بیشترین میانیگین مدت جوانه­زنی در 10 درجه سانتی­گراد مشاهده شد. طول ساقه­چه هم تحت تاثیر دماهای مختلف و شرایط نوری قرار گرفته و بیشترین طول ساقه­چه در 30 درجه سانتی­گراد مشاهده شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله طیبه رستمی |
کارشناس‌ارشد، گروه اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

شکوفه غلامی |
کارشناس‌ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

سعیده عالیپور |
دانشجوی دکتری فیزیولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ابوریحان، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://seedresearch.gorganiau.ac.ir/article_672497_edb8412d8415f2c2ee91be3533ce6356.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات