پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، جلد ۷، شماره ۴، صفحات ۱۳۳-۱۴۲

عنوان فارسی اولین مشاهده اردک ماهی در دریاچه زریبار مریوان: ریخت شناسی، زیست شناسی تغذیه و تولیدمثل و بررسی تهدیدات این گونه مهاجم
چکیده فارسی مقاله دریاچه زریبار مریوان مهمترین دریاچه طبیعی آب شیرین استان کردستان و غرب کشور است. در آبان 1398 گزارشی مبنی بر مشاهده یک گونه ماهی غیر معمول در ترکیب صید ماهیان دریاچه زریبار دریافت شد و جهت شناسایی و بررسی اولیه زیست­ شناسی این ماهی نمونه­ برداری لازم صورت گرفت. نتایج نشان داد که گونه مورد نظر اردک ماهی گونه Esox lucius (Linnaeus, 1758) با میانگین وزن بدن gr 1/182 ± 3/630، طول کل mm 3/41 ± 4/418، سن 5/0 ± 7/2 سال، تعداد تخمک در گرم مولدین ماده 3/26 ± 9/171 و وضعیت رسیدگی جنسی مولدین ماده مرحله 35/0 ± 13/5  (کمترین مرحله 5 و بیشترین مرحله 6) و مولدین نر مرحله 57/0 ± 5/2 (کمترین مرحله 2 و بیشترین مرحله 3) مشاهده شد. همچنین با توجه به محاسبه شاخص RLG (12/0 ± 98/0) این ماهی دارای رژیم گوشتخواری بود که در دستگاه گوارش آن، ماهی کاراس (Carassius Carassius)، سفید رودخانه­ای (Squalius cephalus)، کولی .Alburnus sp. و قورباغه مشاهده شد. بر اساس نتایج این ماهی می­تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اکثر آبزیان و دوزیستان دریاچه زریبار تاثیرات نامطلوب بگذارد و به عنوان گونه مهاجم شناخته شود. همچنین بررسی دستگاه تولید مثل نمونه‌ها نشان داد که هر دو جنس نر و ماده در میان ماهیان صید شده وجود دارد و هر دو جنس از نظر رسیدگی جنسی بالغ محسوب می‌گردند و شرایط زیست در دریاچه زریبار برای تغذیه و تولید مثل آن­ها مهیا می­ باشد و در صورت ورود به رودخانه­ های پایین­دست می­ توانند تهدیدی جدی برای سایر ماهیان بومی بحساب بیایند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اردک ماهی (Esox Lucius)، دریاچه زریبار، گونه مهاجم

عنوان انگلیسی The first record of Northern pike (Esox lucius Linnaeus) in the Zrebar Lake of Marivan, Kurdistan, Iran: A preliminary observation and assessment of morphology, diet, reproduction and invasive threat
چکیده انگلیسی مقاله The Zrebar Lake is a most important natural freshwater Lake ecosystem in the Kurdistan Province, west of Iran.  Since Decembeer 2019, there has been reports of an unusual fish species sighting in the Zrebar Lake. This has led our efforts to set traps, capture and identify the species as Esox lucius Linnaeus. Consequently, we made further, field assessments and conducted biological study in the laboratory. The preliminary results showed that the captured E. lucius from Zrebar lake have in average a body weight of 630.3 ± 182.1 gr, total length of 418.4 ± 41.3 mm, and age of 2.7 ± 0.5 year. Further we observed that the number of eggs per gram in females was 171.9 ± 26.3 and females sexual maturation stage is 5.13 ± 0.35 years(lowest stage 5 and 6 at most) and sexual maturation stage of males is 2.5 ± 0.57 years (lowest stage 2 and 3 at most). According to the RLG index (0.98 ± 0.12) this fish has a carnivorous diet with observation of Carassius carassius (Crucian Carp), Squalius cephalus (Common Chub), Alburnus sp. (Bleaks) and frogs (adult) in their Gastrointestinal tract. . Based on these observed diets, this invasive fish can have a direct and indirect impact on the population of many aquatic species in particular fish and amphibians. Our first observation on the reproductive organs of the male and female specimens obtained showed that they have an established mature and reproductive population in Zaribar Lake. This means that if they enter the downstream freshwater systems they can pose a serious threat to native fish populations and overall freshwater ecosystem.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Northern pike, Zrebar Lake, Invasive species

نویسندگان مقاله برزان بهرامی کمانگر | barzan Bahrami kamangar
Ministry of Sciences - University of Kurdistan
وزارت علوم-دانشگاه کردستان

ادریس قادری | Edris Ghaderi
Ministry of Sciences - University of Kurdistan
وزارت علوم-دانشگاه کردستان

فرشاد مولودی | Farshad Maolodi
Ministry of Sciences - University of Kurdistan
وزارت علوم-دانشگاه کردستان

حبیب الله محمدی | Habibollah Mohammadi
Ministry of Sciences - University of Kurdistan
وزارت علوم-دانشگاه کردستان


نشانی اینترنتی http://jair.gonbad.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-342-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده گزارش مورد
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات