پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، جلد ۷، شماره ۴، صفحات ۱۱۸-۱۳۲

عنوان فارسی اثرات عصاره اتانولی گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر ایمنی غیر اختصاصی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
چکیده فارسی مقاله در بررسی حاضر اثرات تزریق داخل صفاقی عصاره گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر ایمنی غیر‌اختصاصی و برخی شاخص­های سرمی خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، ماهی‌های قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن 100 گرم تهیه و با سطوح مختلف عصاره گلرنگ به صورت داخل صفاقی تزریق شدند. در این بررسی یک گروه شاهد منفی (بدون تزریق)، یک گروه شاهد مثبت (تزریق با 2/0 میلی‌لیتر سرم فیزیولوژی) و سه گروه تیمار تجربی به ترتیب با غلظت‌های 50، 100 و 200 (میلی‌گرم بر کیلو‌گرم وزن در حجم 2/0 میلی‌لیتر) تزریق شدند. نمونه برداری در روز‌های سوم، هفتم و دهم بعد از تزریق انجام گرفته شد و مقادیر پروتئین کل سرم، ایمنوگلوبولین کل، فعالیت لایزوزیم سرم، فعالیت سیستم کمپلمان و گلوکز خون سنجش گردید. بر اساس نتایج  تزریق عصاره گلرنگ باعث کاهش معنی­دار تعداد گلبول‌های سفید در روز‌های سوم، هفتم و دهم گردید (05/0sig<). همچنین به کار بردن این ماده منجر به کاهش معنی‌دار سطوح گلوکز خون، فعالیت لایزوزیم، ایمنوگلوبولین کل و پروتئین کل سرم خون شد در عین حال در فعالیت کمپلمان تغییر معنا داری ایجاد نشد (05/0sig>). با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده استفاده از عصاره گلرنگ در ماهی قزل آلای رنگین کمان می تواند منجر به کاهش و ضعف سیستم ایمنی غیر اختصاصی شود
کلیدواژه‌های فارسی مقاله گلرنگ، قزل‌آلای رنگین کمان، کمپلمان، ایمنوگلوبولین کل، لایزوزیم

عنوان انگلیسی The effects of safflower (Carthamus tinctorius) ethanolic extract on non-specific immune system of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).
چکیده انگلیسی مقاله In the present study, the effect of the intraperitoneal injection of Carthamus tinctorius extract on non-specific immune system and some serological of Oncorhynchus mykiss has been investigated. To this end, the fish with average weight of 100±10 gr were intraperitoneally injected by different levels of safflower extract. In this regard, a negative control group (no injection), a positive control group (injection with 0.2 ml physiologic serum) and three treatment groups received injections of C. tinctorius extract with the concentration of 50, 100 and 200 (mg/kg weight in the volume of 0.2 ml) respectively. Blood sampling were taken On the third, seventh and tenth days after injection, and total serum protein, total immunoglobulin, lysozyme activity, complement and blood glucose levels determined. The results showed that safflower extract injection led to a significant decrease in the number of white blood cells on the third, seventh and tenth days after injection (sig< 0/05). Moreover, blood glucose, lysozyme activity, total immunoglobulin and total protein levels significantly decreased. There was no significant change in complement activity among all groups. Considering this results, the use of safflower extract in rainbow trout can reduce and non-specific immune system activities.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله اشکان زرگری | ashkan zargari
دانشگاه تربیت مدرس نور

محمد مازندرانی | Mohammad Mazandarani
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سید مرتضی حسینی | Morteza Hoseini
مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی-گرگان


نشانی اینترنتی http://jair.gonbad.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-147-6&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات