پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، جلد ۷، شماره ۴، صفحات ۹۲-۱۰۲

عنوان فارسی مطالعه انتخابگری غذای زنده بچه ماهیان خاویاری گونه تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در استخرهای خاکی
چکیده فارسی مقاله این مطالعه در چهار استخر خاکی طی 40 روز پرورش در بهار 1392 و در شش تیمار زمانی انجام شد. بدین منظور از زئوپلانکتون‌ و بنتوز استخرها و محتویات معده 240 قطعه بچه ماهی نمونه برداری به عمل آمد. فراوانی طعمه‌ها در معده و محیط به منظور تعیین شاخص انتخابگری برای هر طعمه بررسی شده بود. محدوده ارزش‌های انتخابگری از 1 تا 1- بود، 1 به انتخاب مثبت برای طعمه، 1- اجتناب از طعمه و صفر به انتخاب تصادفی طعمه اشاره می‌کرد. در استخرهای خاکی روتیفر و دافنی با فراوانی 6/172 و 8/123 بین شش جانور آبزی در ششسمین تیمار زمانی غالب شدند. اما لارو شیرونومید بیشترین فراوانی25/40 را در سومین تیمار زمانی داشت در محتویات معده بچه ماهیان دافنی، دیاپتوموس و لارو شیرونومید مشاهده شد. دافنی و لارو شیرونومید موجودات غالب بودند. بالاترین میزان شاخص انتخابگری مثبت از دافنی (83/0) در تیمار سوم مشاهده شد، در حالیکه برای شیرونومید بالاترین میزان (59/0) در تیمار ششم بود. به طوری که بعد از 30 روز افزایش انتخاب مثبت برای شیرونومید و کاهش انتخاب برای دافنی وجود داشت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شاخص انتخابگری، غذای زنده، بچه تاس ماهی ایرانی، استخرهای خاکی

عنوان انگلیسی Investigation electivity of live food sturgeon fry of Persian sturgeon (Acipenser persicus) in earth ponds of Marjani center of Gorgan
چکیده انگلیسی مقاله This study whitin fourty days of rearing in four earthern ponds in the spring of 2013 and in the six treatments were carried out. For this purpose, sampled from zooplankton and benthose in the earthern ponds and stomach contents of the 240 fry. The abundance of prey items in the stomach and the environment was investigated to determine the electivity index for each prey item. The electivity values range from -1 to 1 where 1 indicated a positive selection for that prey item, -1 indicated an avoidance of that prey item and zero implied a random selection. In the earthen ponds, Rotifer, and Daphnia were dominated with frequency 172.6, 123.8 among in six aquatic animals at sixth sampling (treatment 6), but the chironomid larvae(Chironomus sp.) had a highest frequency 40.25 in tertiary sampling.In the stomach contents Daphnia , Diaptomus and chironomid larvae(Chironomus sp.) was observed. Daphnia and Chironomid larvae were the dominant organisms. The highest positive elctivity of Daphnia (0.83) was observed in treatment 3 while for chironomid (0.59) it was in treatment 6.As after day 30, there was an increasing positive selection for Chironomid and a decreasing selection for Daphnia.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله زینب امیدوار | Zeinab Omidvar
university of Gonbad kavous
دانشگاه گنبد کاووس

حجت الله جعفریان | Hojatallah Jafaryan
university of Gonbad kavous
دانشگاه گنبد کاووس

مصطفی عقیلی نژاد | Mostafa Aghilinejad
Gorgan
گرگان


نشانی اینترنتی http://jair.gonbad.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-91-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات