پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، جلد ۷، شماره ۴، صفحات ۴۹-۶۳

عنوان فارسی بررسی تغییرات بافتی مغز و روده ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو ذرات اکسید آهن و روی
چکیده فارسی مقاله علی رغم افزایش استفاده از نانو ذرات فلزی و کاربردهای آن در صنایع مختلف تاکنون مطالعات اندکی در زمینه اثرات جانبی این مواد بر بدن جانداران صورت گرفته است، بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر نانو ذرات اکسید آهن و روی برروی تغییرات بافت مغز و روده در ماهی کپور معمولی صورت گرفت. برای این منظور ابتدا تعداد 420 قطعه ماهی کپور معمولی (با میانگین وزن اولیه 2/3±45 گرم) تهیه گردید، سپس ماهیان ضدعفونی و به مدت یک هفته با شرایط آزمایشگاهی سازش یافتند. پس از آن ماهیان به صورت تصادفی به هفت گروه تقسیم شدند، گروه اول به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و سایر گروه ها به ترتیب مقادیر 10، 50 و 100 میکرو گرم از نانوذرات آهن و روی را در هر گرم غذا به مدت 60 روز دریافت کردند. بررسی­های بافت­شناسی روده نشان داد که نانو­ذرات آهن و روی با افزایش غلظت و گذشت زمان باعث توسعه بیشتر لایه­های ماهیچه­ای در گروه­های تحت تیمار نسبت به گروه شاهد می­شوند. همچنین نانو­ذرات آهن و روی هر دو بدون اینکه در بافت مغز تغییری ایجاد کنند فقط باعث بزرگ شدن نورون­های مغزی شدند. از نتایج بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که نانو ذرات روی و آهن حتی در مقادیر کم میتوانند باعث تغییراتی در سطح بافت های بدن ماهیان گردند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نانو ذرات اکسید آهن و روی، بافت مغز و روده ، کپور معمولی

عنوان انگلیسی Study of histopathological lesions of brain and intestines of Common Carp (Cyprinus carpio) during exposure to iron and zinc oxide nanoparticles
چکیده انگلیسی مقاله despite of increase in use of metal nanoparticles and their applications in various industries, few studies has been done in vivo on the  side effects of this materials, so  this research had been done with purpose of effects of nanoparticles of iron and zinc oxide on histopathological changes in brain and intestinal tissues in common carp. For this purpose, first 420 common carp (with an average initial weight 45±3.2 g) was prepared, then fish were adapted with laboratory conditions for a week and were disinfected. Samples were randomly divided to 7 groups. First group was control treatment and others received 10, 50 and 100 micrograms of iron and zinc nanoparticles per gram of food for 60 days. Intestine histopathological studies shows with progress of time and increase concentration, iron and zinc oxide nanoparticles cause more muscle layers in treated groups in comparison to control group.  Also in brain tissue they cause enlargement of the Neurons volume without any histological changes. From the results we can conclude that zinc and iron nanoparticles, even in small amounts can cause changes in the fish body tissues. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حسن صحرایی |


علی اکبر هدایتی |
هیئت علمی دانشگاه گرگان

لیدا مریوانی |


خدایار رضایی |نشانی اینترنتی http://jair.gonbad.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-270-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات