پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، جلد ۷، شماره ۴، صفحات ۱-۱۲

عنوان فارسی تأثیر برخی پارامترهای محیطی بر نسل نوپای ماهی کفال طلائی (Chelon aurata Risso, ۱۸۱۰ ) در حوضه جنوبی دریای خزر (طی سالهای ۱۳۷۰ الی ۱۳۹۷)
چکیده فارسی مقاله هدف از این مطالعه بررسی تاثیر برخی از پارامترهای زیست محیطی (درجه حرارت آب، سطح آب و حجم آب ورودی رودخانه ولگا) بر روی میزان تغییرات جمعیت ماهی کفال طلائی (Chelon aurata) در سواحل ایران می باشد. در این تحقیق برای برآورد زیتوده از داده‌های صید و زیست سنجی سالهای بهره برداری 97-1370 استفاده شد. طی سال های مذکور میزان صید ماهی کفال طلائی بین 1425 الی 6600 تن در نوسان بود. میزان زیتوده کل از 10870 تن در سال 1370 به 20950 تن در سال 80-1379 افزایش و سپس به کمتر از 8800 تن در سال 1396 رسید. همچنین میزان زیتوده ماهیان 2 ساله (بعنوان نسل نوپا) از 1757 تن در سال 1370 به 2617 تن در سال 1380 افزایش و سپس به 387 تن در سال 1395 رسید. رابطه خطی دو متغیره بین درجه حرارت سطحی آب و زیتوده ماهیان نوپا خطی منفی معنی دار (p< 0.017)، حجم آب ورودی ولگا (p< 0.024) و سطح آب دریای خزر با زیتوده ماهیان نوپا (p< 0.002) رابطه خطی مثبت معنی داری وجود داشت. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد از سه فاکتور محیطی، فقط تغییرات سطح آب دریای خزر بر میزان ذخایر ماهیان نوپا کفال طلائی تاثیر معنی داری دارد (R2 = 0.336). بنظر می رسد تغییرات سطح آب دریای خزر نقش مهمی بر زیتوده ماهی کفال طلائی دارد. در نتیجه جهت بهره برداری مطلوب از ذخایر کفال طلائی در دریای خزر مدیریت با رویکرد اکوسیستم محور ضروری می باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کفال طلائی، زیتوده، نسل نوپا، پارامترهای محیطی، دریای خزر

عنوان انگلیسی The effect of some environmental parameters on recruitment of golden grey mullet in the Caspian Sea during 1991-2018
چکیده انگلیسی مقاله This study was conducted to determine the effects of some environmental parameters (sea surface temperature SST, sea level SL and Volga river water volume VRWV) on biomass of golden grey mullet Chelon aurata in Iranian coastlines of the Caspian Sea. In the study, the catch and population parameters of golden grey mullet during the years 1991-2017 used as input data. In these years, the catch of golden grey mullet ranged from 1425 to 6600 mt. The total biomass increased from 10870 mt in 1991-92 to 20950 mt in 2000-01 and then declined to less than 8800 mt in 2017-18. Also, the biomass of 2 years (as recruitment R) increased from 1757 mt 1991-92 to 2617 mt in 2001-02, then declined to 387 mt in 2016-17. There is a significant negative relationship between R-SST (p< 0.017), and a positive relationship between R-VRWN (p< 0.024) and R-SL (p< 0.002). By using stepwise regression, among three environmental parameters, only SL had significant effects on R biomass (R2 = 0.339). It seems that the SL has the main role in the biomass of golden grey mullet in the Caspian Sea. Therefore, an ecosystem-based approach to Management is required to sustainably exploit of golden grey mullet stocks in the Caspian Sea.       
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حسن فضلی | Hasan Fazli
Caspian Sea Ecology Research Center
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

غلامرضا دریانبرد | GholamReza Daryanabard
Caspian Sea Ecology Research Center
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

غلامعلی بندانی | GholamAli Bandani
Inland Water Stocks Research Center
مرکز تحقیقات ذخایر ابهای داخلی

اکبر پورغلامی | Akbar Pourgholami
Inland Water Aquaculture Research Center
مرکز تحقیقات آبزی پروری آبهای داخلی

فرامرز باقرزاده | Faramarz Bagherzadeh
Caspian Sea Ecology Research Center
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

حسین طالشیان | Hssein Taleshian
Caspian Sea Ecology Research Center
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر


نشانی اینترنتی http://jair.gonbad.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-487-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات