راهبرد اقتصادی، جلد ۱، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی ارتباط میان مصرف انرژی و سطح شهرنشینی در ایران (کاربردی از الگوی تصحیح خطای برداری و روش تجزیه عوامل
چکیده فارسی مقاله یکی از مهم‌ترین پدیده‌های جمعیتی حاصل از توسعه اقتصادی و صنعتی‌شدن کشورها، رشد سریع شهرها و جمعیت شهرنشین است. پدیده شهرنشینی نیز آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای دارد؛ اما مهم‌ترین تأثیر آن متوجه الگوی مصرف به‌طور عام و الگوی مصرف انرژی به‌طور خاص می‌باشد. بررسی سرشماری‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که ایران در طول سال‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر شهرنشینی، از طریق افزایش تعداد شهرها و مهم‌تر از آن مهاجرت بی‌رویه روستاییان بوده است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون، ایران بالاترین درصد شهرنشینی را در خاورمیانه و غرب آسیا دارد. این امر، استفاده بیشتر از منابع انرژی، همچون گاز طبیعی، نفت و برق را موجب شده است. در این مطالعه، با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری ( (VECM)، رابطه علّیت گرنجری میان مصرف انرژی و سطح شهرنشینی، در طول سال‌های 1385-1352و برای دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ضمن، به‌منظور شناخت ژرف‌تر سازوکارهای موجودِ تغییر در مصرف انرژی، میزان اثراتِ عوامل کلیدی محرک مصرف انرژی و سهم هرکدام از این عوامل در تقاضای انرژی با استفاده از روش تجزیه عوامل ( FDM) تحلیل می‌شود. نتایج مربوط به رابطه علیت گرنجری نشان می‌دهند که در کوتاه‌مدت رابطه‌ای یک‌سویه از مصرف کل انرژی به شهرنشینی وجود دارد. این درحالی است که در بلندمدت، مصرف کل انرژی با سطح شهرنشینی رابطه‌ای دوسویه دارد. نتایج روش تجزیه، حاکی از آن است که طی دوره مورد بررسی، سطح تکنولوژی، شهرنشینی و رشد اقتصادی به‌ترتیب بیشترین سهم را در تغییرات مصرف کل انرژی داشته‌اند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Exploring the Relationship between Urbanization and Energy Consumption in Iran (Application of Vector Error Correction and Factor Decomposition Model)
چکیده انگلیسی مقاله Urbanization is a major feature of economic development, and involves many structural changes across the economic system which have important implications for energy consumption. This paper provides empirical evidence on urbanization and energy consumption in Iran over the period 1973–2006, using ARDL testing approach and factor decomposition model. The results of the bounds test show that there is a stable long-term relationship among total energy consumption, population, GDP (gross domestic product) and the level of urbanization. meanwhile, the results of the causality test using ECM (error correction model) to test short- and long-term dynamics of the relevant variables, indicate that there exists only a unidirectional Granger causality relationship between urbanization and total energy consumption in the short run. On the other hand, the results support the existence of a long-term, bidirectional causality relationship between urbanization and total energy consumption. Factor decomposition analysis indicates that technical progress, urbanization process, and economic development have respectively the greatest impacts on the energy consumption in Iran. At present, the share of urbanization in increasing energy consumption is smaller than the past, and the energy intensity is gradually on the fall
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله جهانبخش مهرانفر |


سعید عیسی‌زاده |نشانی اینترنتی http://econrahbord.csr.ir/article_103213_3d2c128a699d968810c4e3ef233423e0.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/827/article-827-2320373.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات