راهبرد اقتصادی، جلد ۱، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مُدل مفهومی اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور
چکیده فارسی مقاله این مقاله برگرفته از پژوهشی از نوع کاربردی است که در آن مسئله اساسی با این پرسش مطرح شده است که «در جهت تحقق اهداف راهبردی نظام، سیاست‌های کلی و برنامه‌های میان‌مدت توسعه، نظام بودجه‌ریزی مناسب کدام است؟» به‌منظور پاسخ‌گویی به این مسئله و دیگر پرسش‌های مطروحه، تحقیق حاضر در سه مرحله و به روش تحلیلی انجام شده است. در مرحله نخست، به روش کتابخانه‌ای، اسناد مربوط به پیشینه بودجه‌ریزی و مبانی نظری مرتبط و همچنین تجارب جهانی و نتایج حاصل از مطالعات داخلی و اسناد فرادستی نظام بررسی می‌شوند. در مرحله دوم به روش تحلیل مقایسه‌ای، یافته‌های حاصل از تجارب ملی و بین‌المللی در مورد ساختار مطلوب بودجه‌ریزی با اسناد فرادستی نظام مقایسه و تحلیل می‌شوند و در مرحله سوم به روش فراتحلیل، ساختار مطلوب بودجه‌ریزی کشور براساس تجزیه‌وتحلیل انجام شده، نتیجه‌گیری می‌شود.; در خاتمه پس از اطمینان از روایی و پایایی نتایج حاصله، توسط جمعی از خبرگان ذی‌ربط با تکیه بر اسناد فرادستی نظام و استانداردهای جهانی ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور، پیشنهاد شده است.;
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Conceptual Model to Reform Iran’s Budgeting System
چکیده انگلیسی مقاله This paper is based on an applied research whose main question is: “Which budgeting system is more suitable for the realization of strategic goals of the Islamic establishment as well as its general policies and medium-term development programs?” To answer this and other questions, the present research has been carried out in three stages through an analytical method. In the first stage, library method has been used to study documents related to background of budgeting and its theoretical fundaments as well as global experiences and findings resulting from domestic studies and upstream documents of the Islamic establishment. In the second stage, an analytical comparative method has been used to analyze and compare findings resulting from national and international experiences with the optimal budgeting structure, with upstream documents of the Islamic establishment. In the third stage, meta-analysis has been used to analyze optimal structure of the country’s budgeting system and conclusions have been offered.; At last, after making sure about correctness and lasting nature of the findings by a group of relevant experts, the conceptual model for reforming the country’s budgeting structure has been proposed on the basis of the upstream documents of the Islamic establishment and international standards.;
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمدباقر نوبخت |نشانی اینترنتی http://econrahbord.csr.ir/article_103212_3caff9805547bbcb53f6f29a21603c4d.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/827/article-827-2320372.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات