راهبرد اقتصادی، جلد ۲، شماره ۷، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی کارایی نسبی مدیریت گردشگری استان‌های کشور دربرنامه سوم و چهارم توسعه
چکیده فارسی مقاله برای ایجاد توسعه پایدار و مناسب در صنعت گردشگری، وجود یک مدیریت توانا و منسجم و هماهنگی بین بخش دولتی و بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. این پژوهش با هدف محاسبه و مقایسه کارایی استان‌ها در برنامه سوم و چهارم، طی سال‌های 79 تا 83 و 84 تا 87 انجام گرفته است. از روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌ها و سه شاخص ورودی و چهار شاخص خروجی برای بررسی کارایی نسبی استفاده شده ‌است. جامعه ‌آماری پژوهش تمامی استان‌های کشور می‌باشند. نتایج، نشان از رتبه اول استان تهران طی دو برنامه دارد. همچنین اختلاف بیشترین و کمترین کارایی در طول دو برنامه کاهش یافته که نشان از نزدیک شدن استان‌ها در طول این دوره دارد. بیشترین افزایش و کاهش مقدار کارایی به‌ترتیب مربوط به استان‌های سمنان و تهران می‌باشد. تحلیل حساسیت شاخص‌ها نشان داد که بیشترین حساسیت در میان ورودی‌ها مربوط به شاخص تعداد تخت و در میان خروجی‌ها مربوط به تعداد گردشگران داخلی می‌باشد. شاخص درصد اشغال تخت بیشترین پتانسیل برای رشد را دارد. از طرفی کیفیت ارقام کارایی استان‌های کارا به‌دلیل وابستگی شدید به برخی شاخص‌ها بسیار پایین است و عملکرد استان‌های ناکارا در مورد خروجی‌ها مناسب بوده است. در انتها باید گفت ضعف در زیرساخت‌های گردشگری بیشتر از ضعف در خروجی‌های هر استان است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله گردشگری، کارایی، برنامه سوم و چهارم توسعه، تحلیل پوششی داده‌ها،

عنوان انگلیسی Evaluating the Relative Performance of Tourism Management in the Iranian Government's Third and Fourth “Development Program”
چکیده انگلیسی مقاله For sustainable and appropriate development in tourism industry, powerful and integrated management as well as coordination between public and private sectors are very important. The objective of this study is to evaluate the relative performance of tourism management. The year 2000 to 2008 were considered in this study, which represent the third Development Plan as well as the first four years of the fourth Development Plan. In addition, descriptive- analytical research method, mathematical model of data envelopment analysis and three input and four output indexes were employed while the statistical population covered all provinces of Iran. The results show Tehran as having the first rank in both development programs. Moreover, the differences between highest and lowest performances have decreased. The greatest increase and decrease of efficiency is related to Semnan and Tehran. Sensitivity analysis showed that the most sensitive index among input indexes was the number of bed's index and among output indexes it was the number of domestic tourists' index. Also, Bed occupancy rate index has greatest potential for growth. Finally, it is noteworthy to mention that the weakness in tourism infrastructures are greater that weakness in output of any province
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله اسماعیل شاه طهماسبی |


سارا شمس الهی |


سعید عابسی |نشانی اینترنتی http://econrahbord.csr.ir/article_103253_517b1fdd85a7a570ad150767b619fdf8.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/827/article-827-2320344.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات