راهبرد اقتصادی، جلد ۲، شماره ۷، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی اثر سیاست‌های اقتصادی دولت بر شاخص قیمت مصرف‌کننده ـ به‌عنوان یک شاخص ثبات اقتصادی کشور ـ با رویکرد سیستم دینامیکی
چکیده فارسی مقاله این مقاله بسط و تخمین یک مدل دینامیکی را انجام می‌دهد که در آن مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌عنوان یک شاخص ثبات اقتصادی، بررسی شده است. در این مدل اقتصاد کشور به 5 بخش تولید، عوامل تولید، پول و قیمت، تجارت خارجی، و دولت تقسیم شده و ارتباط بین بخش‌های مختلف نیز مدنظر قرار گرفته است.; اثر سیاست‌ها در 7 سناریو بررسی شده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که 1- افزایش مخارج دولت باعث افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده شده است. 2- کاهش استقلال بانک مرکزی باعث افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده شده است.; مقایسه نتایج نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی مهم‌ترین اثر را بر شاخص قیمت مصرف‌کننده داشته است. طبق نتایج: سیاست‌گذاران باید بخش خصوصی را تقویت کنند، استقلال بانک مرکزی مفید خواهد بود، به‌دلیل نقش مهم نفت در اقتصاد ایران و شوک‌های انتقالی به درون اقتصاد، لازم است توجه بیشتری به تولید صورت گیرد. ازآنجاکه سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی باعث افزایش تولید و کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌شود، توجه بیشتر به سرمایه‌گذاری در این بخش لازم است.;
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effect of State Economic Policies on Consumer Price Index as Index of Economic Stability in Iran: A Dynamics System Approach
چکیده انگلیسی مقاله This paper develops and estimates a dynamic model which investigates the most important factors on prices as an index of economic stability. In this model, the economy is divided into 5 sectors: production, production factors, money and price, foreign trade, and government; while it also considers the relationship between different sectors. The effect of policies has been examined in 7 scenarios. The results of the study show: 1. Increasing government expenditure led to an increased CPI. 2. Decreasing independence of Central Bank led to an increased CPI.; Comparing the results shows that the independence of Central Bank has the most important effect on CPI. According to the results:; policy-makers should strengthen the private sector. Independence of Central Bank would be beneficial. Moreover, due to the important role of oil in Iranian economy and the transfer of shocks into the economy, paying more attention to the production is necessary. Finally, Since investment on human capital leads to increased production and decreased CPI, paying more attention to the investment in this section/sector is necessary;
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله اعظم محمدزاده |


اکبر توکلی |نشانی اینترنتی http://econrahbord.csr.ir/article_103251_928603d7b681f1786ae2ea51f5c459fc.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/827/article-827-2320342.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات