راهبرد اقتصادی، جلد ۲، شماره ۷، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی رابطه‌ بین اندازه‌ دولت و رشد اقتصادی در ایران: رویکرد آزمون‌ باند و علیت تودا و یاماموتو
چکیده فارسی مقاله در مورد رابطه‌ بین اندازه‌ دولت و رشد اقتصادی دو نگرش مهم وجود دارد. بنا بر نگرش کینزی، اندازه دولت عامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی، اما بنا بر نظر واگنر، مخارج دولت معلول حجم فعالیت‌های اقتصادی است (قانون واگنر). برخی از مطالعات تجربی نیز رابطه علیت دوطرفه بین رشد اقتصادی و اندازه دولت را تأیید می‌کنند. هدف از این مقاله، بررسی قانون واگنر (با توجه به مدل‌های ارائه‌شده توسط هانگ) و نگرش کینزی، برای اقتصاد ایران طی دوره 89-1344 است. به این منظور از روش تجزیه‌وتحلیل سری زمانی مشتمل بر آزمون ریشه‌ واحد و دو روش علیتی آزمون همگرایی باند مبتنی‌بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) (پسران، شین و اسمیت (2001)) و آزمون علیت گرنجری تودا و یاماموتو (1995) استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان‌دهنده رابطه علیت یک‌طرفه از سمت اندازه دولت به رشد اقتصادی است (تأیید نگرش کینزی) و برخی از علل آن عدم مدیریت بهینه مخارج دولت و ساختار اقتصاد متکی بر نفت در ایران می‌باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله قانون واگنر، نگرش کینزی، آزمون باند، آزمون علیت تودا و یاماموتو،

عنوان انگلیسی The Relationship between Government Size and Economic Growth in Iran: Bounds Testing Approaches and Toda and Yamamoto's Causality
چکیده انگلیسی مقاله There are Two important approaches about the relationship between government size and economic growth. According to Keynesian approach the economic growth is determined by government size. According to Wagner law, on the other hand, the government expenditures are results of economic activities. Thus, if the society's real incomes increase, the public expenditures grow and the government size increase too. Recently, some empirical studies showed that there are bilateral causality between economic growth and the size of government. Our study tests Wagner’s law (using various specifications proposed by Huang) and compares it to Keynesian view, for the case of Iranian economy during 1965-2010. To analyze, we use annual time series including unit root test and two methods: casual bounds test approaches based on unrestricted error correction model (UECM) (Pesaran, Shin and Smith (2001)) as well as Toda and Yamamoto's Granger non-causality test (1995). Findings show a one-way causality from government size to economic growth (Verified Keynesian view). Some reasons are non-optimal management of government and the structure of the Iranian oil-dependent economy
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ابوالقاسم گلخندان |


محمد مولایی |نشانی اینترنتی http://econrahbord.csr.ir/article_103250_e1a7ace2b3333e1c3fa6348f93c32b88.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/827/article-827-2320341.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات