راهبرد اقتصادی، جلد ۲، شماره ۷، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی اثر روش تأمین مالی بر رشد سودآوری بنگاه‌ها در ایران
چکیده فارسی مقاله مقاله حاضر به‌دنبال بررسی اثر روش تأمین منابع مالی بر رشد سودآوری بنگاه‌ها و شناسایی عواملِ مؤثر بر نیاز به تأمین مالی رشد بنگاه‌ها با استفاده از منابع خارجی می‌باشد. به‌همین منظور، نمونه‌ای شامل 30 شرکت از بزرگ‌ترین شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران درنظر گرفته شده است. برای کلیه بنگاه‌ها اطلاعات موردنیاز برای ارائه تحلیل‌ها و برآورد مدل از طریق سندکاوی در متن گزارشات و صورت‌های مالی سالیانه طی سال‌های 1380 تا 1390 استخراج و مدل با استفاده از روش داده‌های تابلویی برآورد شده است.; نتایج تحقیق بیانگر این است که تأمین مالی کوتاه‌مدت اهمیت بیشتری در دستیابی بنگاه‌ها به نرخ‌های رشد بالاتر دارد. الگوی تقسیم سود در میان بنگاه‌های کشور یکی از عوامل کاهش رشد بنگاه‌ها بوده است. به‌همین دلیل نتایج تحقیق نشان‌دهنده رابطه مثبت میان افزایش درآمدها و سودآوری شرکت‌ها می‌باشند. افزایش بدهی‌های غیرجاری نیز بیانگر نیاز به تأمین مالی بلندمدت برای پرداخت بدهی‌های بلندمدت ایجادشده توسط بنگاه‌ها و استمرار رشد اقتصادی آنها می‌باشد. میزان سرمایه‌گذاری و میزان تقسیم سود بنگاه‌ها نیز تأثیری بر نیاز به تأمین مالی بلندمدت بنگاه‌ها برای ادامه رشد آنها نداشته است.;
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Impact of Financing Method on Profitability Growth among Iranian Firms
چکیده انگلیسی مقاله This paper attempts to study the effect of financing method and growth of firms' profit while it also identifies the influencing factors on firms’ external financing needs. To do so, a sample including 30 large firms active in Tehran Stock Exchange has been considered during 2001 – 2011. The data set is extracted from each firm's financial statements.; Using Panel Data approach we find that comparing to other factors, short-term financing is more important to achieve higher growth rates. Profit sharing model among firms is considered to be one of the reasons for lower growth rate of firms in Iran. In this regard, the results imply a positive relationship between rise in firm's incomes and profitability. Moreover, an increase in long-term liabilities implies long-term financing needs to pay back the firms’ long-term debts in order to reach a sustainable growth rate. Investment and dividends also do not have an effect on firms' long-term financing need to support their continuous growth;
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله احمد جعفری صمیمی |


ایوب خزائی |


جلال منتظری شورکچالی |نشانی اینترنتی http://econrahbord.csr.ir/article_103249_6ebd028c79ae27a9a94e206da3a4140f.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/827/article-827-2320340.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات