راهبرد اقتصادی، جلد ۲، شماره ۷، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران
چکیده فارسی مقاله بازار مسکن یکی از مهم‌ترین بازارهای سرمایه‌ای - مالی است که تحولات آن همواره نقشی اساسی در اقتصاد‌های ملی و جهانی داشته است. این بازار، دائماً با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده که ماهیت آن با نوسانات ذاتی قیمت‌ها در بازار‌های مالی متفاوت است، زیرا، صعود و سقوط قیمت‌ها در آن بسیار عظیم و غیرقابل‌کنترل و درحقیقت حباب‌گونه می‌باشد. ازجمله مهم‌ترین عوامل برون‌زایی که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم موجب شکل‌گیری این پدیده می‌شوند، سیاست‌های پولی هستند. با عنایت به این امر، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل پولی مؤثر بر حباب بازار مسکن به کمک مدل ARDL و با استفاده از داده‌های سالانه طی دوره 1369 الی 1390، می‌باشد. در این راستا، آثار کوتاه‌مدت، پویا و بلندمدت متغیرهای نرخ ارز، قیمت طلا، شاخص کل سهام، نقدینگی، نرخ سود بانکی، نرخ تورم و درآمدهای نفتی بر حباب قیمت مسکن برآورد شده است. یافته‌های این تحقیق حاکی از ارتباط معنادار تمامی متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته در کلیه ادوار اقتصادی بوده است. همچنین ضریب تعدیل در رابطه پویا، برابر مقدار عددی 58/0- بوده، لذا آثار تکانه‌های کوتاه‌مدتی که موجب عدم تعادل می‌شوند، پس از دو دوره از بین خواهد رفت و تعادل بلندمدت مجدداً پس از دو سال حاصل می‌گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله حباب بازار مسکن، نقدینگی، نرخ سود بانکی، تورم، بازارهای مالی،

عنوان انگلیسی Monetary Analysis of Housing Market Bubble in Iranian Economy
چکیده انگلیسی مقاله The housing market is one of the most important capital-financial markets as its upheavals have always had major impacts on national and global economies. The market is constantly faced with speculative volatilities, which is different in nature form the inherent volatility of prices in other financial markets; since the rise and fall of prices are so massive and uncontrollable; or in other words, prices are bubble-like. Among the most important exogenous factors directly or indirectly causing the formation of this phenomenon, are monetary policies. In this regard, the main purpose of this study is to investigate the effect of monetary factors on the housing market bubble with using the ARDL estimation model and annual data over the period 1990 - 2011. In this way, short-term, long-term and dynamic effects of the followings on the housing price bubble are estimated: exchange rates, gold prices, stock Index, liquidity growth, interest rates, inflation and oil revenues. The results of this study indicate a significant relationship between all independent variables and the dependent variable during the study periods. Moreover, error correction coefficient in the dynamic relationship is equal to -0.58 which is implies stability of the model
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله اسماعیل نادری |


اکبر کمیجانی |


نادیا گندلی علیخانی |نشانی اینترنتی http://econrahbord.csr.ir/article_103247_14df1990d0cd24f061dcf9484eb57812.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/827/article-827-2320338.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات